Ill. Statens vegvesen

E16 Nymoen-Eggemoen på høring

Statens vegvesen legger forslag til kommundelplan og konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen ut på offentlig ettersyn og høring. Etaten mener forslag til ny trasé for E16 på strekningen vil gi flere positive effekter for trafikantene.

- Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum og store miljøforbedringer. Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være uberegnelig vinterstid. I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 min og 4,5 min. Foreslått ny vegløsning vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og Eggemoplatået, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Utredet tre alternativer
I arbeidet med kommunedelplan er tre korridorer (trasealternativer) utredet. Konsekvensene av de ulike trasealternativene er systematisert i prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvenser. Utredningen tar stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg.

Ifølge planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen kommer de tre alternativene ganske likt ut for de ikke prissatte konsekvensene, men investeringsbehovet er forskjellig. To av alternativene krysser Nærstadmarka nesten på det bredeste på to lange og høye bruer på til sammen ca. 1.000 meter, mens det siste alternativet krysser marka lengst i nord på en ca. 400 meter lang bru. Grunnforholdene i Nærstadmarka er utfordrende med mulighet for å påtreffe svært bløte masser for alternativene i sør. Alternativet i nord har best nytte kostnad.

Prosjektleder Anne Brit Moen sier at Statens vegvesen anbefaler at Ringerike kommune velger det nordlige alternativet «C redusert» som korridor for ny E16.

- Alternativet går kun fra Eggemoen til Hensmoen, men oppfyller de sentrale målene for prosjektet, og vi har vektlagt fleksibilitet ved fremtidig utvikling av korridoren Ve – Nymoen – Hensmoen. - Alternativ C er det mest anbefalte alternativet blant annet på grunn av minst inngrep i Nærstadmarka, utforming av et logisk vegsystem og hensynet til utvikling av næringsområdene både på Hensmoen og på Eggemoen, sier Moen.

Trafikk
Utførte trafikkberegninger viser at gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss og på fv. 241 fra Jevnaker til Norderhov vil få redusert trafikk. Strekningen Ve – Nymoen – Hensmoen vil ta over denne trafikken, og i tillegg få vesentlig økt trafikk når ny E16 fra Sandvika er bygget ut med 4 felt fram til Ve-krysset (rv.7). Etaten mener det derfor bør igangsettes et utredningsarbeid for å fastsette hvor denne korridoren skal gå.

Utbygging av ny veg på nabostrekningen Eggemoen – Olum, utenom Jevnaker sentrum, er klar for utbygging og forventes ferdig i 2022. Nymoen/Hensmoen – Eggemoen er en direkte videreføring av denne strekningen, og de vil sammen bidra til å etablere en «ring 4» som kan avlaste vegnettet rundt Oslo.

Les mer her