Dobbelt så mye til kjøp av friluftsområder

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen for 2006-budsjettet å øke rammen til kjøp av friluftsområder med 30 mill. kroner. Det er en dobling i forhold til forrige regjerings bevilgninger.

I tillegg legges det inn 2 mill. kroner til juridisk hjelp for kommuner med strandsone-problematikk. - Jeg er glad for å kunne følge opp Soria-Moria-erklæringen ved å foreslå mer penger for å sikre flere friluftseiendommer og strandområder for allmennhetens bruk. Nå må kommunene kjenne sin besøkelsestid, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. - Vi gjeninnfører også ordningen med juridisk hjelp i strandsonesaker og håper at mange kommuner vil få nytte av denne ordningen som vi nå har satt av 2 mill. kroner til, sier hun. En stor del av strandsonen er ikke tilgjengelig for allmennheten. Spesielt er dette en stor utfordring i pressområder langs Oslofjorden og Sørlandet, der offentlig tilgjengelige strandområder er et vesentlig knapphetsgode. Derfor er det viktig at eiendommer som er godt egnet for friluftslivsformål, kjøpes av det offentlige slik at de kan sikres for allmennheten. Regjeringen foreslår å øke tilsagnsfullmakten til kjøp og sikring av attraktive frilufts- og naturområder til allmennhetens bruk, herunder strandområder, med 30 mill. kroner. Dette betyr at fullmakten øker fra 17,2 mill. kroner til 47,2 mill. kroner. Arbeidet med å sikre allmenn bruksrett m.v. på eiendommer som går ut av Forsvarets og Kystverkets bruk, vil også bli ivaretatt. Dette kommer i tillegg til regjeringens forslag til å bevilge 30 mill. kroner gjennom St.prp. nr 4 (2005-2006) til kjøp av en eiendom som grenser til det offentlige friområdet på Huk, Bygdøy. Det foreslås videre å gjeninnføre ordningen med juridisk bistand til kommuner som har behov for det i arbeidet med beskyttelse av strandsonen. For dette formålet foreslås å øke budsjettet til Direktoratet for naturforvaltning med 2 mill. kroner.