Dispensasjon for vindmøllepark i Narvik

Fylkesmannen har stadfestet Narvik kommunes vedtak om dispensasjon fra reguleringsplikten for etablering av vindmøllepark på Nygårdsfjellet.

Narvik kommune fattet den 9. oktober 2003 vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 23 om reguleringsplikt for etablering av vindmøllepark på Nygårdsfjellet. Det dreier seg her om tre vindmøller med en maksimal høyde på 120 meter som vil gi en samlet effekt på 6,9 MW. Vedtaket ble påklaget av Gielas reinbeitedistrikt og Reindriftsforvaltningen i Troms, under henvisning til at tiltakets innvirkning på reindriften ikke er blitt forsvarlig vurdert. Klagerne mener at en reguleringsplanprosess vil gi en bredere vurdering av de berørte interesser i området, sammenliknet med en behandling etter energiloven. Fylkesmannen har ikke tatt klagene til følge. Vi har funnet at konsesjonsbehandlingen etter energilovgivningen har vært av en slik art at dette i seg selv kan anses som en særlig grunn til å dispensere fra plankravet, jfr. pbl. § 7. Spesielt har vi lagt vekt på at NVEs vedtak om konsesjon ble påklaget og at konsesjonssaken har vært igjennom en klagebehandling i Olje- og energidepartementet.