Dette skjer på Lysaker i vinter

Byggingen av ny Lysaker stasjon pågår for fullt. I løpet av vinteren og våren skal det bygges ferdig to nye spor med tilhørende plattform på nordsiden av stasjonen. De nye sporene skal tas i bruk i august 2007.

I tillegg pågår det forberedende arbeider i forbindelse med utgraving av ny sportrasé ved Lysaker vest, skriver Jernbaneverket på sine nettsider. Barnengen-tomta Det er hektisk anleggsvirksomhet på nordsiden av stasjonsområdet. Før plattformene kommer på plass bygges det blant annet et gangstrøk under sporområdet, diverse tekniske rom, støttemurer, samt rømmingsvei for Fornebubanen. I tillegg omfatter arbeidene store omlegginger av VA-anlegg og kabler. Det er gravd bort masser helt ned til syv meter under terrengnivået. Her kommer gangstrøket under sporene, som blir 18 meter bredt, samt diverse tekniske rom og installasjoner under plattformen. I framtida vil gangstrøket fungere som en forbindelse mellom den nye kollektivterminalen på sørsiden og Barnengen-tomta på nordsiden av stasjonen. Overskuddsmassene etter utgravingen blir transportert til godkjente deponier. Klargjør for ny sportrasé På Oslosiden av Lysakerelva fortsetter arbeidene med utvidelse av sportraseen. Arbeidene omfatter strekningen fra enden av Lysaker bru og ca. 350 østover. En anleggstomt i Sollerudveien brukes blant annet til prefabrikkering av forskaling til den nye jernbanebrua, samt lagringsplass mens arbeidene pågår. Videre skal den gamle støyskjermen, som ble tatt ned sommeren 2006, erstattes med en ny og bedre skjerm. Ny skjerm settes opp i løpet av februar/mars. Den nye støyskjermen tilpasses den nye traséen. I forbindelse med utvidelse av sportraseen og reetablering av støyskjerm er noe vegetasjon i området blitt fjernet. Ny bru over Lysakerelva Arbeidene med å bygge ny jernbane-bru over Lysakerelva vil pågå for fullt utover vinteren. På Oslosiden er første del av landkaret er ferdig, og de første brusøylene av totalt fire søylerekker er støpt. Videre arbeides det med peler til fjell som skal bære brua, samt fundamenter for resterende søyler på Bærumssiden av elva. Arbeidene innebærer også montasje av bjelker, reis og forskaling, samt armerings- og betongarbeider og innheising av seksjoner. Som følge av dette må det påberegnes perioder da Elveveien og Lilleakerveien er stengt for biltrafikk. Den nye brua er cirka 110 meter lang og støpevolumet er 2000 kubikkmeter. Brudekket støpes i fire seksjoner og bygges fra øst mot vest. Arbeidene med den nye brua skal etter planen være ferdig i mai 2007.