Det lette og vanskelige HMS-arbeidet

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet har aldri stått sterkere i den norske byggenæringen enn hva det gjør nå. Likevel opplever vi for mange ulykker og at det syndes for mye ute i felten.

HMS-arbeidet er både lett og vanskelig på samme tid. Det er lett på den måten at regelverket åpenbart er til stede, rutinene er ofte gode på papiret og HMS er et tema de fleste selskaper prioriterer. Men i praksis er det ikke så enkelt - håndhevingen av lovene og rutinene blir ikke alltid fulgt ute på byggeplass.

Det kan være mange årsaker til dette. Det kan være at HMS-arbeidet ikke er godt nok forankret på toppen i virksomheten som utfører jobben, det kan være at byggherren ikke har satt strenge nok krav eller latt være å prioritere HMS-arbeidet i stor nok grad ved innhenting av tilbudene og det kan selvsagt være at arbeiderne ute på bygge- og anleggsplassene velger ikke å følge oppsatte HMS-planer, selv om de vet man burde.

Uansett er dette et ledelsesansvar. Det er ledelsens ansvar å se til at reglene følges ute på byggeplass. Om det ikke skjer og en alvorlig hendelse oppstår, får dette store konsekvenser både for personen det gjelder og for omgivelsene rundt. Konsekvensene kan bli dramatiske. Det finnes nok av eksempler på dette.

Selv med gode HMS-rutiner finnes det dessverre nok av eksempler der arbeidet ikke blir fulgt opp så godt som det burde. Byggeindustrien har de siste dagene skrevet om flere eksempler- disse sakene er på langt nær enestående. Om man bruker et par dager på å se nærmere på en del byggeplasser vil det dukke opp lignende situasjoner.

De finnes ingen enkel løsning på hvordan man skal bli enda bedre på dette viktige arbeidet, annet en stadig å terpe på rutiner og holdninger. For det er ofte holdninger dette arbeidet dreier seg om. Man må bygge en kultur som skaper en forståelse for at bygg og anlegg kan være risikabelt – og at man da må handle deretter.

Enkelte vil kanskje hevde at eksemplene vi forteller om blir en urettferdig utlevering av virksomhetene det gjelder. Men dette teamet er åpenbart for viktig til å skyve under teppet. Ved å vise til slike eksempler bidrar man til å holde fokus på HMS-arbeidet og dermed kan man unngå lignende situasjoner både på andre byggeplasser og selvsagt også for selskapene det gjelder. Byggenæringen opplever altfor ofte alvorlige ulykker på byggeplassene – derfor kan man aldri få nok fokus på dette.

Har du sett noen graverende eksempler så tips gjerne redaksjonen.