Det kan komme flere store vannkraftutbygginger

De senere årene har det vært lenge mellom hver gang man kunne åpne ett nytt stort vannkraftverk. Det kan skje oftere i tiden fremover.

Olje- og energiminister Tord Lien uttalte under åpningen av nye Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk i Setesdal at tiden for store vannkraftutbygginger ikke er forbi og at han ønsker flere store utbygginger på bordet.

Mens man på 1980-og 1990-tallet opplevde en rekke store utbygginger har det etter Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2000 nærmest vært en vedtatt sannhet at denne tiden var forbi. Og selv om det har vært mange som har jobbet for å bygge ut mer, har de arbeidet motstrøms. Ulempene inngrepene i naturen gir i større vannkraftverkutbygginger har overskygget behovet for mer energi.

Vi synes det bra man nå ser på dette på nytt. Både Norge og verden trenger mer ren energi – det er ikke noe vi kan komme fra. På kort sikt finnes det ikke noe bedre og renere alternativ enn hva man kan få til med effektive vannkraftverk.

All produksjon av energi medfører ulemper i større eller mindre grad. Norsk vannkraft er blant den aller reneste i verden og den er evigvarende. For det meste opplever Norge en god forsyningssikkerhet av strøm. Men dette vil variere over tid, og selv om vi også eksporter strøm skjer det også at vi innimellom må importere strøm fra utlandet. I stedet for å importere energi fra utlandet, som kan være produsert på flere ulike måter, skulle man tro det var lurt å bygge opp en større kapasitet her hjemme – både til eget bruk men også til miljøvennlig eksport.

Det finnes selvsagt en grense – vi kan ikke bygge ut alle de vakre og viktige vassdragene vi har i landet. Men det er fortsatt muligheter. Det er ulemper, og de skal vi ikke underslå. Det kan gi skjemmende inngrep i vassdraget med redusert vannføring eller helt tørrlagte elver, reguleringssoner i dammer, massedeponier osv. Dette medfører at fiske, dyre- og planteliv påvirkes. Men man må se på helheten og hva som er alternativet. Ny teknologi vil også kunne gjøre en utbygging bedre og smartere enn hva man kunne gjøre tidligere.

Vi tror derfor det vil kommer noen større utbygginger fremover – noe flere både i og utenfor bransjen vil ønske velkommen. Men det vil også generere motstand – så et er viktig at man kjører gode og ryddige prosesser i et slikt arbeid. Alle husker utbyggingen av Alta-vassdraget og hvordan det endte.

Det finnes også et annet aspekt oppe i dette – og det er noe man i langt større grad må se på enn hva som er tilfelle i dag; opprusting av eksisterende vannkraftverk. Det finnes en rekke både store mindre kraftverk som burde drives mer effektivt. Produksjonen er ikke så stor som den kunne være. Ny teknologi gjør at man kan bygge vanntunnelene langt bedre og mer effektive enn tidligere. Det vil kunne gjøre produksjonen langt mer effektive enn vi ser i dag. Enkelte steder er man begynt med et slikt arbeid – men dette arbeidet burde absolutt prioriteres andre steder. Det finnes i prinsippet ingen ulemper med et slikt arbeid. Å skape mer effektiv produksjon i allerede utbygde vassdrag er noe absolutt alle burde ønske velkommen.