Illustrasjonsfoto

COWI og Multiconsult forener krefter på Østfoldbanen

Modernisering av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen og et av de største jernbaneutbyggingsprosjektene i Norge. COWI og Multiconsult begynner nå planleggingen av ny InterCity-strekning for Jernbaneverket.

I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad stå ferdig innen 2024. Til Sarpsborg skal det stå ferdig innen 2026 og til Halden i 2030.
- Dette er et unikt prosjekt der vi skal ivareta eksisterende

Terje Bygland Nikolaisen (Foto: Niclas Jessen)

byområde, samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene. Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.
Realiseringen av prosjektet skal gi økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i InterCity-området, for å sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid. Strekningen transporterer i dag ca. 2,5 millioner reisende per år på tog og har vesentlige kapasitetsutfordringer.
- Regionen er i vekst og det er kritisk at infrastrukturen kan bære fremtidig pågang av personreiser og godstransport, sier Bygland Nikolaisen.

Transportløsninger som utvikler regionen

For å gjøre reiseopplevelsen positiv, legger man vekt på effektiv overgangstid mellom transportmidlene på stasjonene. Kompakte by- og tettsteder muliggjør tidseffektiv og miljøvennlig regionsutvikling i Østfold.

Christian Nørgaard Madsen (Foto: Kristine Vendelborg)

- Kombinasjonen jernbaneutbygging og knutepunktutvikling gjør dette til noe mer enn bare et infrastrukturprosjekt. Vi skal legge til rette for å styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplass gjennom transporteffektive løsninger, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Hastighet opp mot 250 km/t

Det nye InterCity-konseptet innebærer stasjoner i alle Østfoldbyene og hastigheter opp mot 250 km/t der dette er mulig. Prosjektet har særskilte utfordringer knyttet til grunnforhold, jordvern, kulturminner og fremføring av nytt dobbeltspor gjennom alle Østfoldbyene.
Ambisjonene på Intercity-strekningen er å transportere de reisende fra Oslo til Halden på en time, og fra Oslo til Fredrikstad på 45 minutter. For å få til dette, må reisehastigheten økes både mellom byene og gjennom byene, understreker Nørgaard Madsen.
Den korte reisetiden binder Østfold enda tettere til Osloregionen, som åpner for næringsutvikling og utvider arbeidsmarkedet for beboere i hele regionen.
COWI og Multiconsult samarbeider med LPO arkitekter. Hovedoppdraget skal være ferdig om 4 år, men dersom opsjonene utløses kan arbeidet vare frem til ferdigstillelse av prosjektet i 2030.