Bygningslovutvalget er i gang!

I forrige uke startet bygningslovutvalget sitt virke. Målet for utvalget er å forenkle byggereglene og å sikre at de legger til rette for kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i byggeprosessen - samt at loven ivaretar hensynet til god estetisk utforming.

Utvalget står fritt til å utrede og foreslå lovregler det mener det er behov for. Utvalget er spesielt bedt om å vurdere * lovens formålsbestemmelse * om det er behov for egne bestemmelser i loven for Svalbard * reglene i forhold til undersjøiske tiltak * det offentliges rolle i byggesak. Hva skal bygningsmyndighetene vurdere? * felles prosess og vedtak for detaljert reguleringsplan og byggesak - kan nabovarsling og andre offentlige myndigheters medvirkning skje som del av planbehandlingen i stedet for i byggesaken. * søknads-/meldingssystem som kan gi enklere prosesser for kommunenes behandling. * ytterligere bruk av tidsfrister . * mer hensiktsmessig fordeling mellom bestemmelser om byggetomta og bebyggelsen * om loven bør gå lenger i å stille krav til bestående byggverk. * om miljøkrav skal inntas i plan- og bygningsloven. Utvalget skal også se regelbehovet ved justering av eiendomsgrenser, kostnadsfordeling og utbyggingsavtaler. Om ett år skal første delutredning leveres og om tre år skal utvalget levere sin sluttrapport