Byggherre og designteam må tenke sammen

Integrert energiplanlegging (IEP) er karakterisert ved at flere faglige miljøer involveres i en tidlig fase av planleggingsprosessen. Løsningen ligger i at bygg prosjekteres med høy ytelse og byggherre og designteam må være villig til å endre på den tradisjonelle prosjekteringsprosessen, sier KanEnergi.

KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø, teknologi og økonomi. Selskapet hevder at IEP er en god løsning for å oppnå energieffektivitet i byggeprosessen. Med den tradisjonelle planleggingsprosess for byggeprosjekter blir viktige elementer (bygningsutforming, orientering, vindusplassering, materialvalg etc.) som regel bestemt av byggherre og arkitekt i samarbeid. De tekniske rådgivere som VVS, bygg og elektro blir ikke trukket inn før planprosessen er ferdig fra arkitekten. På det tidspunktet er mange premisser lagt og det er ikke lengre mulig å endre bygningen slik at man bedre kan utnytte de passive egenskaper som f.eks. utnyttelse av dagslys og naturlig ventilasjon samt kontrollere solinnstråling for å redusere kjølebehov. Løsningene blir ofte kostbare anlegg både i investering og i drift. Avanserte teknologiske løsninger vil aldri kunne rette opp grunnleggende feil i hovedutformingen. Ved å legge noe mer koordinert innsats i en tidlig planleggings- og prosjekteringsfase har man mulighet til å påvirke det endelige energikonseptet og det endelige energiforbruket i en positiv retning med en relativt liten innsats. Erfaringer viser at bygg som er prosjektert med hjelp av en såkalt integrert planleggingsprosess, har 40-60% lavere energiforbruk og et bedre innemiljø enn tradisjonelt prosjekterte bygg. Integrert energiplanlegging (IEP) er karakterisert ved at flere faglige miljøer involveres i en tidlig fase av planleggingsprosessen. Det hele starter med en byggherre og et designteam som er engasjert og forpliktet til å prosjektere et bygg med høy ytelse og som er villig til å endre på den tradisjonelle prosjekteringsprosessen. Det er tydelige tegn på at særlig yngre arkitekter er interessert i å arbeide med bygningers energi- og miljømessige forhold, men de mangler en metode for å trekke de rådgivende ingeniører med i en slik prosess. Det er ofte fortsatt slik at rådgivere ikke ønsker å bruke tid på å skissere løsninger parallelt med arkitekten, de vil helst vente til arkitekten er nesten ferdig før energianleggene og installasjonene detaljeres. Da er det som regel for sent å utnytte bygningens passive egenskaper, og resultatet blir store og kostbare tekniske installasjoner. Sentrale elementer i IEP-prosessen er: funksjonskrav miljømål og ytelseskrav (f.eks. kWh/m2) krav til fleksibilitet beregningsforutsetninger som avkastningskrav, energipriser og levetider etablering av styringsverktøy/kontrollplaner som f.eks. energi- og effektbudsjett, ulike evalueringsverktøy m.m. utfordre tradisjonelle dimensjoneringskriterier