Bygger ut Kvammapakken

Regjeringen ber Stortinget vedta delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland. En stor del av investeringene er planlagt mellom tettstedene Øystese og Norheimsund i Hardanger.

- Prosjektet er viktig fordi dette vil gi ei sikrere veinett i området, sier statssekretær Geir Pollestad.

Eksisterende vei har i hovedsak dårlig standard. I flere av prosjektene inngår bygging av gang- og sykkelvei og fortau.

Kvammapakken skal i hovedsak finansieres med bompenger. Kostnadsoverslaget omregnet til 2009-prisnivå er på 440 millioner 2009- kroner.

Alle riksveiprosjektene innenfor Kvammapakken er på den delen av øvrig riksveinett som blir overført til fylkeskommunen når forvaltningsreformen trer i kraft i 2010. Dette innebærer at Hordaland fylkeskommune vil bli ansvarlig for å bevilge forutsatte statlige midler til Kvammapakken fra 2010.

Les mer om prosjektet her