Bygger ut for 73 millioner kroner i Porsgrunn

Statsbygg skal utvide Høgskolen i Telemark, avd Porsgrunn for 73 millioner kroner. I tillegg har Høgskolen i Telemark og Statsbygg inngått ny langtidsleieavtale.

Studiestedet i Porsgrunn har vokst fra 1400 studenter i 2002 til 2400 studenter i 2012. Antall ansatte har også økt vesentlig. Det er derfor behov for å utvide bygningsmassen i Porsgrunn.

Regjeringen vedtok derfor nylig at Statsbygg kan bygge nytt auditorium med tilhørende kafé og utvidelse av biblioteket ved Høgskolen i Telemark studiested Porsgrunn.

Auditorium med 360 plasser
Auditoriebygget plasseres inntil sydfløyen av campus. Det skal inkludere ”vrimleareal” og kafé. Arealet som skal bygges ut er på totalt 1130 kvadratmeter. I auditoriet blir det teleskopamfi med ca. 360 plasser. Hovedsakelig skal auditoriet brukes som undervisningsrom for studentene. Utformingen med teleskopamfi vil muliggjøre at arealet også kan benyttes til eksamensavvikling og andre aktiviteter som krever store flate arealer.

Kafé
Tilknyttet auditoriet etableres det en ny kafé som vil ligge i det geografiske sentrum av campus. Kaféen vil gå over to etasjer og erstatte en av de eksisterende kaféer som bygges om til kontorer/grupperom når dette prosjektet er gjennomført.

Biblioteket vil etter utvidelse og ombygging inneholde seks grupperom, lesesal, tidsskriftsone og områder for uformelt samarbeid mellom studenter. I tillegg blir det et eget rom for kursvirksomhet. Arealer for nybygg og ombygging utgjør hhv 300 m2 og 170 m2.

Estimert til 73 millioner
Konkurranse med totalentreprenør er avholdt, og HRL er valgt som utbygger. Den totale kostnaden er estimert til ca. 73 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Nybygget for auditorium og kafe plasseres mellom to eksisterende bygg, og kobles til omkringliggende bygg på slutten av prosjektet.

- Byggestart er i mars neste år, og planen er å bli ferdig i løpet av våren 2012. Skolen vil være i drift i byggeperioden, og det er selvsagt en utfordring. Men i dette tilfellet også en forutsetning, sier prosjektleder Espen Lund Olsen i Statsbygg.

Ny leieavtale
Ny leieavtale mellom Statsbygg og HiT er signert og omfatter i tillegg til nybyggene, en forlengelse av avtalen for hoveddelen av bygningsmassen i tjue år.