Bygger 120 km gsv

Statens vegvesen Region øst skal de neste fire åra bygge 120 kilometer gang- og sykkelveg.

Det går fram av Handlingsprogrammet for Statens vegvesen 2010-2013 som i dag er sendt på høring til fylkeskommunene.

Satsingen på gang- og sykkelveger omfatter både utbygging av sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder, utbedring av skoleveger, og tilrettelegging for gående og syklende i forbindelse med større vegprosjekter.

Kraftig økning

Den totale økningen i mindre investeringstiltak (i NTP kalt programområder) er på hele 180 prosent fra forrige NTP-periode, og omfatter også bygging av 40 kilometer midtrekkverk, strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner, og utbedring av sideterreng langs vegene.

- Vi er glade for å ha fått denne muligheten til å satse på trafikksikkerhet, sier Per Morten Lund som er fungerende regionvegsjef i Region øst. Vegregionen omfatter Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Viktige investeringer

Regjeringen har satt som mål at antallet drepte og hardt skadde skal reduseres med en tredel innen 2020.

- Disse investeringene vil være viktige for at vi på sikt skal oppfylle nullvisjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren, sier Lund.

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens plan for å gjennomføre de forslagene regjeringen kom med i Nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt fram tidligere i vår, og er også Statens vegvesens forslag til statsbudsjettet for 2010. Dokumentet, med tilhørende vedlegg, finnes i sin helhet på vegvesen.no.