Arve Brekkhus

ByggNett-strategi 1.0: Enklere og mer effektiv byggesak

 Ny strategi for digitalisering skal gi enklere og mer effektive byggesaksprosesser – både for de som skal bygge og kommunene.

 Både i offentlig og privat sektor er det bred enighet om at digitalisering er en viktig driver for endring i byggsektoren. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en strategi for fremtidens digitale byggsektor. ByggNett-strategien beskriver hvordan direktoratet vil arbeide med digitalisering i årene fremover.

- Digitalisering og økt bruk av IKT er ikke et mål i seg selv, men verktøy for å lykkes med en endring som er etterspurt både av brukere, myndigheter og byggenæringen, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Den overordnede visjonen for ByggNett-strategien er enkle, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid. Løsningene som skal realiseres skal:

· Gi lett tilgang til informasjon og verktøy som er relevant for det brukeren ønsker å gjøre

· Ikke kreve at brukeren må vite hvordan offentlig forvaltning er organisert

· Tilby informasjon som er oppdatert og til å stole på

· Gjenbruke informasjon på tvers av virksomheter, og sikre forsvarlig informasjonsforvaltning

· Tilpasse seg teknologiske nyvinninger som har stor utbredelse hos brukerne

Ikke én IKT-løsning

Strategien skal realiseres i samarbeid med andre myndigheter, kommuner, BAE-næring og IKT-leverandører.

- ByggNett er ikke ett statlig IT-prosjekt – men en strategi som vil inneholde en rekke private og offentlige prosjekter med et felles mål . Ingen aktør kan lykkes med digitalisering alene - vi tar vår del, men byggenæringen må bidra, sier Lie.

- En hovedoppgave for myndighetene er å legge til rette for at næringslivet får en aktiv rolle i å skape en digital byggenæring. Direktoratet skal være en forutsigbar og ryddig partner som ikke driver tjenester i konkurranse med kommersielle aktører, sier Lie.

Selvbetjeningsløsninger

- Vi vil at byggesaksbehandlingen i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes behov, og at det tilbys gode selvbetjeningsløsninger, slik vi er vant til fra selvangivelsen og nettbank.

Brukerretting, selvbetjeningsløsninger og samhandling er grunnleggende føringer i strategien. Det vektlegges også at nasjonale felleskomponenter og prinsipper for felles IKT-arkitektur legges til grunn for digitaliseringen.

En levende strategi

ByggNett-strategien bygger på intervjuer, møter og kartlegginger både nasjonalt og internasjonalt. Dette er den første versjonen av strategien, og den skal brukes som grunnlag for dialog med sentrale interessenter om satsinger og veivalg videre.

Strategien er et levende dokument som vil oppdateres i tråd med satsinger og løpende utvikling.