Bygg med lavere energibruk

Boligprodusentene er med pengestøtte fra statlige Enova i ferd med å dra i gang et ambisiøst energiprogram. Dette skal resultere i definerte mål for redusert energibruk i nye boliger samt for omlegging fra el-avhengighet til annen fornybar energi.

Med galopperende strømpriser og trusler om strømrasjonering synes timingen for programmet å være perfekt. Men prosjektleder Svein Gloslie i Boligprodusentenes Forening kan opplyse til Byggeindustrien at statlige Enova, som forvalter Energifondet, tok kontakt for om lag et halvt år siden. De ytret ønske om å inngå en samarbeidsavtale for å få ned energiforbruket i boliger kombinert med å få til en overgang til annen fornybar energi enn elektrisitet. Vi syntes dette var spennende og slo til, sier han. Offentlig press Dette er en stor satsing for oss, fremholder Gloslie og opplyser at den økonomiske rammen for første fase er på 3,1 millioner kroner hvorav Enova står for 1,5 million mens boligprodusentene skal står for resten gjennom egeninnsats. Det er bare å innse at myndighetene vil øke presset for å få ned forbruket samt for å få til en omlegging. Derfor vil ikke vi forholde oss passiv men heller delta i prosessen og dermed påvirke utviklingen i en retning som vi synes er best, sier Svein Gloslie som ikke utelukker at myndighetene vil lansere nye forskrifter med skjerpede krav for å forhindre varmetap som 20 cm isolasjon i vegger og høyere u-verdi for vinduer. Samarbeidsavtale Samarbeidsavtalen går frem til 2005 med en første fase frem til desember 2003. Med et utgangspunkt i at medlemmene av Boligprodusentene står for 60 prosent av nybyggingen eller 12 000 boliger årlig er det satt opp to mål: Xx Det skal innen 2005 bygges 6 000 nye boliger med redusert energibehov på 3 000 kWt/år som i praksis betyr en reduksjon i størrelsesorden 15 prosent. Dette skal skje gjennom en opptrappingsplan med 3 000 boliger for hvert av årene 2003 og 2004. Total energireduksjon er beregnet til 36 millioner kWt. Xx Innen 2005 skal 3 000 nye boliger få 3 000 kWt/år av beregnet energibehov fra annen fornybar energi enn elektrisitet. Her foreligger det også en opptrappingsplan med 1 500 boliger for hvert av årene 2003 og 2004. Total omlegging til annen fornybar energi er beregnet til 18 millioner kWt. Fire prosjektgrupper Prosjektleder Gloslie opplyser at det for tiden jobbes med å få satt ned fire prosjektgrupper med 2-3 bedriftsdeltagere sammen med 2-3 eksterne eksperter. Han oppfordrer medlemsbedrifter om å melde seg, og han mener disse vil få tilbake mer enn de yter. Deltagerne vil kunne bygge opp fremtidsrettet kompetanse samtidig som prosjektarbeidet vil være motiverende for medarbeiderne samt være ledd i nyttig nettverksbygging. Deltagerne vil videre kunne bidra til at kvaliteten på sluttproduktet blir sikret samtidig som både bedriften og bransjen blir profilert som ansvarsbevisst, sier han. Web-verktøy En prosjektgruppe skal utarbeide et Web-verktøy for alternativ varmeisolering og oppvarmingsvalg. Her skal konsekvenser som for eksempel økonomi fremkomme, og dette skal tilrettelegges slik at hver bedrift skal kunne operere med sine individuelle kostnadsparametre. Web-verktøyet skal kunne brukes av både selgere og produktutviklere. En annen prosjektgruppe skal utvikle en tiltakspakke for energibesparelse. De fleste boligbyggerne selger i dag minimumsløsninger etter forskriftens krav. Her er det meningen å få til et løft gjennom løsninger på forskjellige nivåer som huskjøpere kan velge iblant. Definerte kravnivåer fra eksempelvis A til G vil etablere standarder og bidra til forenklet markedsføring. Det skal jobbes for at Husbanken skal gi økt låneutmåling til boliger som tilfredsstiller høyere energikrav. Passiv energibesparelse Videre skal en tredje prosjektgruppe utarbeide en veileder for vannbåren varme hvor det må jobbes med nye løsninger for å få ned kostnader og energitap. Gruppen skal også se på alternative oppvarmingssystemer. Konsekvenser av valg skal synliggjøres. Særlig matnyttig vil arbeidet til den siste prosjektgruppen være. Her skal utarbeides løsninger for passiv energibesparelse som skal resultere i at behovet for kjøpt elektrisk energi skal reduseres med 50 prosent. Dette skal skje gjennom å lansere bedre konstruksjoner av omhyllingsflatene til boliger kombinert med balansert ventilasjon. Det poengteres at løsningen skal være robuste som betyr at den skal være enkel å forholde seg til for brukerne kombinert med at de skal stå frem som privatøkonomisk lønnsomme.