Bygdøy skal sikres som rekreasjonsområde

Bygdøys verdifulle natur- og rekreasjonsområder skal sikres og utvikles gjennom en reguleringsplan for den nordre delen av øya.

Hensikten med reguleringsplanen er å bevare og styrke en unik del av Norges kultur- og naturarv og samtidig legge til rette for aktiv bruk og utvikling av et av Oslos viktigste rekreasjonsområder, opplyser Friluftsetaten i Oslo. Bygdøy har alltid vært et viktig friluftsområde for hovedstaden. Allerede på 1700-tallet vakte det bekymring at Bygdøy ble truet av oppkjøp og hogst, noe som bidro til at kong Karl Johan etter hvert samlet, fredet og opparbeidet store deler av Bygdøy som folkepark med turveier, parkanlegg, badeanlegg, bevertningssteder og museer. Staten overtok Store deler av området har tilhørt Bygdø kongsgård. Men i januar i fjor overtok Norsk Folkemuseum og Statsbygg bruksretten og forvalteransvaret til kongsgården etter at kongen frasa seg disposisjonsretten til store deler av eiendommen. Folkemuseet har planer om å utvikle de frigitte delene av kongsgården til et levende museum med vekt på bevaring og formidling av Bygdøys kulturhistorie, inkludert naturforvaltning, landbruk og friluftsliv. Dette er i samsvar med kommunens interesser. Skal reguleres Det store kultur- og naturlandskapet på Bygdøy er i dag uregulert og har derfor ingen spesiell beskyttelse. Fylkesmannen har foreslått at deler av området vernes etter naturvernloven. Oslo kommune har derfor i nært samarbeid med Fylkesmannen, Norsk Folkemuseum og Statsbygg satt i gang arbeid med regulering etter plan- og bygningsloven av de arealer som ikke blir vernet etter naturvernloven. Reguleringsplanen skal: Sikre og utvikle områdets enestående natur- og kulturhistoriske verdier. * Legge til rette for at allmennhetens rekreasjonsmuligheter ivaretas og videreutvikles. *Muliggjøre utvidelse av Norsk Folkemuseum. *Vurdere regulering i forhold til faktisk bruk av for eksempel museum, kirke, parkering og annet. Ulike formål Området blir trolig i hovedsak regulert til ulike bevarings-, frilufts- og landbruksformål. Dette innebærer begrensninger på utbygging og andre inngrep. Planen vil bli sendt på høring til neste år og forhåpentligvis vedtatt i 2006 eller 2007. Bygdøy er et av de viktigste friluftsområdene for hovedstaden og besøkes av et stort antall mennesker gjennom hele året. Nærheten til sjøen og områdets spesielle natur- og kulturkvaliteter gjør området spesielt attraktivt.