– Det er krevende å skape gode boliger som folk har råd til og arbeidsplasser som ligger plassert slik at det er mulig å reise kollektivt, gå eller sykle, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Rom Eiendom.

– Byene er løsningen, ikke problemet

Bo tettere, reis mer kollektivt og still krav til bygningene. Dette var beskjeden fra Jens Stoltenberg som har ledet arbeidet med FNs klimarapport som ble lagt frem forrige uke

FN-rapporten oppsummeres i 10 konkrete anbefalinger til verdens ledere fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015.

– Dette er helt i tråd med Rom Eiendoms strategi, NSBs eiendomsselskap, som jobber for å bygge flere boliger, arbeidsplasser og bedre servicetilbud på og ved kollektivknutepunktene i de store byene, heter det i en melding fra selskapet.

I klimarapporten anbefales det at fremtidens byutvikling må baseres på kompakte byer med effektive kollektivtilbud siden transport er en betydelig kilde til globale utslipp fra fossil energi.

– Det er krevende å skape gode boliger som folk har råd til og arbeidsplasser som ligger plassert slik at det er mulig å reise kollektivt, gå eller sykle. Rom Eiendom vil gjennom sin InterCity-strategi legge til rette for utvikling av kollektivknutepunktene og fortette på og ved knutepunkter, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Rom Eiendom.

Dette blir en stor og viktig oppgave for Norge, som har passert fem millioner innbyggere og blir seks millioner innbyggere allerede i 2027. Samtidig blir befolkningen eldre og ikke minst mer urbane. 18-åringer drømmer ikke lenger om lappen. De reiser kollektivt og bor i by.

– Vi vil møte den forventede befolkningsveksten i de store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom vår eiendomsportefølje bidrar vi til å konsentrere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at flere kan bruke kollektivtransport og miljøbelastningen reduseres, fortsetter Eiken.

­

Bjørvika/Barcode-utbyggingen startet for drøyt 10 år siden og her finnes 12.000 arbeidsplasser og 5000 boliger. De fleste av oss husker debatten som var – dette var for høyt og tett – et uønsket fremmedement i idylliske Oslo. I dag er tonen en annen. Mange mener at man burde bygget enda mer.

– V i må i mye større grad sørge for at folk bosetter seg der det allerede ligger til rette for gode kollektivløsninger, og vi må våge å bygge enda høyere og tettere rundt trafikknutepunktene, sier Eiken.

Transportøkonomisk institutt har analysert konsekvensene av å bygge tett rundt Norges viktigste knutepunkt, Oslo S. I forhold til å spre arbeidsplassene som er skapt i Bjørvika på Oslo sin øvrige kontorbebyggelse sparer byen 110.000 kjørte kilometer med bil hver dag, eller 5,5 millioner tonn CO₂ i året. En av ti bruker bil i Bjørvika i forbindelse med jobb. Mange reiser kollektivt. Overraskende mange sykler eller går.

– Noen byer har ligget i forkant, hatt en tverrpolitisk forståelse av i hvilken retning man må gå. Drammen er et av de beste eksemplene vi finner i så måte. Vi trenger en felles erkjennelse av at befolkningsøkningen må møtes med en god overordnet plan for fortetting av byområder, med hovedvekt på knutepunktene i reisemønsteret, og med utbygging av nye kollektivløsninger i kombinasjon med veksten, avslutter Eiken.