Bundegruppen kjøper på Fornebu

Statsbygg har solgt to områder langs Holtekilen på Fornebu til Bundegruppen AS. Statsbygg har akseptert et bud på 76 millioner kroner. Tomtene er på ca. 6 dekar og skal gjøres om til moderne marinaer.

- Vi er meget godt fornøyd med å ha fått solgt disse områdene til en solid og seriøs aktør, sier Vera-Ellen Munkhaugen, prosjektleder for Fornebu-prosjektet i Statsbygg. Det har vært stor interesse for disse områdene og i alt har 164 interessenter bedt om prospektet. Allmenn tilgjengelighet Det er lagt en premiss for salget. Dette innebærer at områdene vil være tilgjenglig for allmennheten, blant annet med en kyststi gjennom områdene. Bundegruppen AS skal sammen med Oslo Båtsenter rydde tomtene for en ny og moderne marinadrift. I følge Bundegruppen AS vil båtplassene fortsatt være tilgjengelig for det åpne markedet. Tomtene er i dag uregulert og Bærum kommune som skal stå for reguleringsprosessen. Fornebu ble nedlagt som flyplass 8. oktober 1998. I løpet av et tiår skal rullebaner og flyplassanlegg omformes til et framtidsrettet bolig- og næringsområde, med 6.000 hustander og 20.000 arbeidsplasser. Næringsutbyggingen har gått foran, med etableringen av IT-Fornebu og nytt hovedkontor for Telenor. Den første etappen av boligutbyggingen skal i gang i 2005. Området hadde opprinnelig to eiere, Oslo kommune og staten. Statsbygg overtok ansvaret for statens arealer i 1995 og har hatt i oppgave å følge opp nasjonale mål om arealbruk og miljø på Fornebu samt selge statens arealer. Alt miljøarbeid utføres i tråd med et miljøoppfølgingsprogram (MOP) som grunneierne har utarbeidet i samarbeid med Bærum kommune. I alle eiendomssalg på Fornebu blir det lagt til grunn at målene i MOPen skal følges opp gjennom hele utbyggingen frem til og med driftsfasen. Oslo kommune har solgt alle sine arealer til Fornebu Boligspar AS, mens statens arealer for næringsutbygging er solgt til flere aktører. Resten av statens eiendom er planlagt for boligformål og skal selges i 2004/2005.