Ketil Solvik-Olsen

Bruer på fylkesvegene - bygging og vedlikehold med samme standard som for riksvegene

- Bruer på fylkesvegene skal bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for bruer på riksvegene.

- Godkjenning, kontroll og inspeksjon av fylkesvegbruer skal også følge de samme bestemmelsene som for riksveger. Dette er hovedpunktene i en ny forskrift som nå er fastsatt av Samferdselsdepartementet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I tillegg til bruer omfatter den nye forskriften også ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet.

Fylkeskommunene har ansvaret for dette nettet.

- For trafikanter og næringsliv bidrar forskriften til mer ensartet siku

I den nye bruforskriften er det lagt opp til at fylkeskommunene i særlige tilfeller kan be om å fravike krav som følger av aktuelle vegnormaler. Fylkeskommunene må i så fall legge saken fram for Vegdirektoratet, som er gitt myndighet til å gjøre vedtak om slike fravik.

- Denne behandlingsmåten er fastsatt for å bidra til et enhetlig sikkerhetsnivå, sier Solvik-Olsen

Flere opplysninger:

”Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjoner på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg)”, fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. september 2014 (Lovdata)

Samferdselsdepartementet har laget kommentarer til de enkelte paragrafer i forskriften (pdf)