Brudd på anbudsreglene en gjenganger

23 regnskaper får vesentlige merknader av revisorene i Riksrevisjonen etter at de statlige regnskaper for i fjor er satt under lupen. Brudd på anbudsreglene er en av gjengangerne.

Både departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i ulike selskaper er gjenstand for Riksrevisjonens granskinger. Totalt dreier det seg om 274 regnskaper. «Best» i klassen i år er Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet, som kom gjennom revisjonen uten merknader. På den andre siden befinner Forsvarets regnskap seg som ble behandlet allerede i mai etter pålegg fra Stortinget. Der var det jo ikke særlig bra, bemerket riksrevisor Bjarne Mørk Eidem da Riksrevisjonen presenterte sin gjennomgang av regnskapene tirsdag. Stadig bedre En rekke vesentlige mangler til tross, så mener riksrevisoren at norsk statsforvaltning er blant de beste og at den er i stadig bedring sett fra en revisors ståsted. Det som forbauser meg er at ikke bedringene skjer raskere. Enkelte av sakene vi har merknader til er ti år gamle, sa Mørk Eidem. Han peker på at en gjenganger er problemer når flere store etater skal slås sammen. Denne gangen er det Bufetat og Mattilsynet som utsettes for kritikk. Riksrevisjonen godkjenner ikke lenger regnskaper, men bruker uttrykket «kan ikke bekrefte». Regnskapet for Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) er blant dem som ikke kan bekreftes fri for vesentlige feil og mangler. Samtidig sier ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen at det er forståelse for at det er en stor etat som skal stables på beina og at ikke alt går på skinner i det første driftsåret. Mattilsynets regnskap er Riksrevisjonen heller ikke særlig fornøyd med. Dette er også et nyetablert organ i 2004. Blant annet ser Riksrevisjonen alvorlig på at store anskaffelser er gjennomført uten at det i ettertid kan slås fast at regelverket er fulgt. Riksrevisjonen føler seg også usikre på at de 940 medarbeiderne som er overført fra kommunal virksomhet har fått riktig lønnsfastsettelse. Vi er også kritiske til at Landbruksdepartementet ikke har tatt Riksrevisjonens kritikk tilstrekkelig alvorlig i denne saken, sa ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth. Anbud Brudd på anbudsreglene er en gjenganger, blant annet i helseforetakene. Det er tredje år på rad at Riksrevisjonen tar opp helseforetakenes brudd på regelverket for offentlig anskaffelser. Det overrasker meg at dette er noe som stadig går igjen. Det er ikke alltid enkelt å etterleve anbudsreglene, men forbedringspotensialet er veldig stort, sa Mørk Eidem. Posten Norge for også kritikk for brudd på anbudsreglene, nok en gang. Datterselskapet ErgoGroup tildelt oppdrag uten forutgående anbudsrunder. Dette er forhold riksrevisoren er svært lite fornøyd med, og han påpeker at Stortinget har sagt at dette ikke skal skje. Da er det litt ekkelt at de bare fortsetter, fastslår Mørk Eidem.