BNL fornøyd med ekspertutvalg

Regjeringen har i dag nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser.

Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er utviklingen internasjonalt på området nytte-kostnadsanalyser.

- Det er på høy tid at Regjeringen tar inn over seg den utviklingen som har skjedd på dette området internasjonalt de siste årene. Det legges i dag ofte en relativt snever fortolkning av hvordan nyttevurderingene skal gjøres. Dette fører blant annet til at så å si alle infrastrukturprosjekter i dag blir vurdert som ulønnsomme. For hver krone bruk på samferdsel, taper samfunnet 43 øre, skal vi tro dagens beregninger, sier direktør i BNL Audun Lågøyr.

- I mange sammenhenger har vi stilt spørsmål ved hvorfor finansdepartementets veileder for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ser bort fra åpenbare nytteverdier for næring og samfunn. Det er vanskelig å forstå opprettelsen av dette utvalget som noe annet enn en erkjennelse av at dagens beregningsmodeller ikke er gode nok, sier Lågøyr

Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser tar ikke eksplisitt opp at for eksempel verdien av tid og tidsbesparelse kan antas å vokse i takt med reallønnsveksten i økonomien.

Denne type betraktninger kan ha stor betydning for vurderingen av nytte-kost i langsiktige prosjekter, som for eksempel infrastrukturtiltak i samferdselssektoren.

Tilsvarende vil størrelsen på avkastningskravet, kalkulasjonsrenten, også ha vesentlig innvirkning på lønnsomheten av langsiktige tiltak. Utvalget skal belyse begge disse problemstillingene.

- BNL har som en del av vår satsing på infrastruktur satt særlig fokus disse problemstillingene. Derfor er det ekstra gledelig at vi opp mot behandlingen av en ny nasjonal transportplan også

får en offentlig utredning som skal legge grunnlaget for en debatt som ser med nye øyne på samfunnsøkonomiske nytte, sier Lågøyr.