BKK får bygge kraftverk

NVE har gitt BKK Produksjon AS konsesjon til å bygge Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune i Hordaland. Vannkraftverket vil få en årlig produksjon på rundt 16 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 800 husstander.

Tverrgjuvlo kraftverk vil etter justerte planer benytte en fallhøyde på 380 meter, med inntak på kote 470 og kraftstasjon på kote 90. Vannet skal føres i tunnel fra inntaket og ned til cirka kote 135. Videre mot kraftstasjonen skal vannrøret ligge nedgravd i grøft.

Ifølge NVE er konsekvensene for allmenne interesser primært knyttet til fossen i Tverrgjuvlo som landskapselement, men også naturmangfoldet knyttet til sjøørret, to lokalt viktige naturtyper og rødlistearten olivenlav.

Kraftverkets slukeevne er redusert i forhold til opprinnelig søknad slik at det blir mer vann i fossen. NVE har ellers lagt til grunn at den pålagte minstevannføringen sammen med terskler og andre biotopjusterende tiltak, vil sikre oppvekstforholda for sjøørret.

Tiltaket vil gi rundt 16 GWh/år i fornybar energiproduksjon.