Bioenergi sentralt i EUs Strategic Energy Review

Europakommisjonen har lagt fram et omfattende forslag til ny energi- og klimapolitikk: Energy for a Changing World. Strategic Energy Review er en sentral del av denne pakken og inneholder bl.a. forslag til å redusere CO2 utslippet med 20 prosent innen 2020.

Følgende forslag som er relevante for landbruket i EU: EU skal redusere CO2-utslippene med minimum 20 % innen 2020 først og fremst gjennom tiltak på energisiden Redusere den totale energibruken i EU med 20 % innen 2020 20 % av energien i EU i 2020 skal komme fra fornybare energikilder Minimum 10 % av energien i transportsektoren skal være biodrivstoff i 2020. Intensjonen er at denne målsettingen skal være bindende for medlemslandene. Forskning- og utviklingsaktiviteten for en ny lav- og nullutslipps karbonteknologi skal intensiveres. Gjeldende mål for energi fra fornybare energikilder i EU er 12 % av den totale energibruken i 2010. Bruken av fornybare energikilder har økt med 55 % siden 1997, men Kommisjonen innrømmer at gjeldende målsetting om 12 % ikke vil bli nådd med dagens energipolitikk. Kommisjonen tar nå mål av seg til å introdusere en konsistent energipolitikk i hele EU som styrker landenes muligheter til å trekke fellesskapet i retning av nye ambisiøse mål, rapporterer landbruksråd i Brussel, Knut Øistad. Biodrivstoff Heller ikke gjeldende indikative mål om innblanding av 5,75 % biodrivstoff som andel av energi til transport innen 2010 vil bli nådd med dagens politikk på området. Kun Tyskland og Sverige har en utvikling i tråd med forutsetninger for introduksjon av biodrivstoff i EU. Nye mål som er foreslått i den nylig framlagte energipakken vil derfor kreve nye virkemidler. Regelverket for drivstoffkvalitet (Fuel Quality Directive 98/70/EC) og biodrivstoffdirektivet (Biofuels Directive 2003/30/EC) vil bli revidert i 2007 med sikte på å legge til rette for økt bruk av biodrivstoff. Kommisjonen viser til erfaringene fra Sverige og Tyskland der både rent biodrivstoff og innblanding i tradisjonelt drivstoff er gjennomført. Tyskland har skattemessige incentiver for å styrke omsetning og bruk av biodrivstoff. Både Tyskland og Sverige har en kombinasjon av innenlands produsert og importert biodrivstoff. Energipakken som nylig ble presentert inkluderer ikke spesifikke mål for bioenergi til stasjonær bruk. Bioenergi til oppvarming er en del av politikken for å nå målet om 20 % fornybar energi i det totale energiforbruket. Medlemslandene vil få stor fleksibilitet i arbeidet med å nå dette målet.