- Bidra til å hindre ulykker

Så lenge nye E18 i Vestfold er stengt, legges trafikken mellom Bergsenga og Helland i all hovedsak om til rv. 313 (gamle E18). Statens vegvesen ber trafikanter og lokalbefolkning utvise særlig aktsomhet i forbindelse med trafikkomleggingen.

- Omkjøringen medfører at antallet kjøretøy går opp fra rundt 2000 til 20 000 per døgn på rv. 313 (gamle E18). Dermed øker også trafikkfaren. La oss alle bidra til økt aktsomhet slik at vi unngår unødvendige ulykker, oppfordrer distriktssjef Roar Gärtner. Styrket vedlikehold Statens vegvesen arbeider nå med en rekke tiltak for å sikre en mest mulig hensiktsmessig trafikkavvikling under omkjøringsperioden. Vedlikeholdet langs omkjøringsvegene er allerede styrket. Men ikke minst viktig er det at den enkelte trafikant selv er seg bevisst risikoen den økte trafikkbelastningen på omkjøringsvegene innebærer. Kjør aktsomt Alle bilister bes kjøre særlig aktsomt. Men også andre trafikanter bør ta seg ekstra i vare. Lokalbefolkningen som bor ved og ferdes på omkjøringsvegene i det daglige bes også passe ekstra godt på. Å informere skolebarn og myke trafikanter om det endrede trafikkbildet og oppfordre til ekstra aktsom trafikkadferd er også særs viktig. Fartsgrense 70 Omkjøringsstrekningen mellom Bergsenga (nord om Sande) og Helland (sør om Holmestrand) får 70 km/t som gjennomgående fartsgrense på rv. 313 (gamle E18) forbi Sande og Holmestrand. Omkjøringsrutene All gjennomgangstrafikk Drammen Sandefjord/Larvik på nye E18 legges om rv. 313 (gamle E18). Trafikk nordfra Drammen mot Hof/Larvik/Skien kan følge nye E18 frem til Hanekleivkrysset og ta vestover der. I Hanekleivkrysset vil også av-/påkjøringen øst mot Sande stå åpen. Trafikk sørfra Sandefjord/Larvik mot Hof/Kongsberg kan følge nye E18 frem til Island og ta vestover der. Ved Bentsrud vil også av-/påkjøringen mot Holmestrand stå åpen. Gratis passering Alle bomstasjoner på nye og gamle E18 på den berørte strekningen vil være åpne for gratis passering så lenge omkjøringen foregår. Trafikantene må regne med ustabil trafikkavvikling med fare for kødannelser og forlenget reisetid. Omkjøringen forventes å bli opprettholdt frem mot sommeren. Statens vegvesen vil gi løpende informasjon om utbedringsarbeidene på nye E18, omkjøringsmulighetene og trafikkavviklingen.