Betongpartnere ønsker å fortsette samarbeidet etter COIN

Etter åtte år med innovasjonssamarbeid ønsker partnerne fra COIN å videreføre samarbeid og også invitere inn andre partnere.

Det er spesielt plattformen som møteplass for å drøfte felles utfordringer og initiativ som ønskes ivaretatt nå som det i etterkant av det store fellesløftet er i ferd med å etableres flere enkeltprosjekt.

Siden 2007 har mye av innovasjonsarbeidet innen betong vært knyttet til COIN, med støtte fra Forskningsrådet. COIN er nå nær sluttføring, og dette innebærer at kommunikasjonen mellom en del av bransjens nøkkelaktører må finne andre former/arenaer dersom dialogen ønskes fortsatt. I et drøyt år har det vært arbeidet med nye fokusområder og formulering av nye forsknings- og innovasjonsprosjekt, og noen av disse er allerede sikret finansiering.

Det har vært et uttalt ønske fra flere å beholde en bredere dialog på tvers av aktører og mindre enkeltprosjekt, en fellesarena for innovasjon. Samtidig ønsker man å utvide målgruppen til å omfatte flere enn Coin-konsortiet.

Forskjellige modeller og former for forpliktelse samt innhold kan tenkes, og drøfting av dette var tema for et møte i felles regi av COIN og Norsk Betongforening/Forskningskomiteen 8. september i Ingeniørenes Hus og som samlet 25 personer fra til sammen 19 organisasjoner.

Form og innhold

Innholdsmessig er det særlig ønsket om plattform for samarbeid som vies interesse - med mulighet for informasjonsutveksling, synergier, idéutvikling og utredninger, kanskje konkrete innovasjonsmål, «produkt»-utvikling og arbeid med rammebetingelser.

Det tenkes videre enn det tradisjonelle materialutviklings-fokuset men ikke overlapp med andre initiativ, f.eks. Byggutengrenser ( www.byggutengrenser.no ). Tråder ble trukket fra erfaringene med Coin. Noe av «strukturen» ønskes beholdt, likeledes tilrettelegging for flere spissede samarbeidsprosjekt.

Veien framover

For å konkretisere et konsept er det nedsatt et arbeidsutvalg, bestående av sentrale personer fra Heidelberg Cement (Norcem+), Mapei, Unicon, SINTEF, Veidekke, Dr.techn. Olav Olsen, Spenncon, Multiconsult og Vegdirektoratet.

Det skal konkretiseres forslag til innhold i og organisering av en innovasjons-plattform.

Målet er altså å skape en møteplass for innovasjon i betydningen strategiske utviklingsaktiviteter som leder til verdiskapning for (flere av;) aktørene - økonomisk eller på annen måte. Tematisk ønskes det å favne tverr-disiplinært og på næringsnivå. Aktivitet kan rettes mot målgrupper som næringen selv eller eksterne rammebetingelser. Det er videre tenkt at aktivitet på «møteplassen» kan resultere i dannelse av prosjektgrupper for konkrete initiativ som organiseres og finansieres særskilt, m.a.o. konkret konsortium-dannelse og –finansiering. Organisatorisk ser vi for oss å knyttes mot SINTEF og at innhold utformes løpende i et fast arbeidsutvalg og utfra aktuelle problemstillinger. Det skal også utredes en finansieringsmodell.