27 deltakere fra 15 land deltok i oppstartsmøtet for en betongfaglig komite som skal jobbe med funksjonstesting av betong vedrørende alkalireaksjoner. Ekspertgruppens første møte ble nylig gjennomført hos Norcem og HeidelbergCement på Lysaker. (Foto: Patricija Kara)

Betongeksperter samlet i Oslo

Alkalireaksjoner i betong er en uønsket prosess som har sin årsak i mineralogien til bergartene og kjemien til sementen som benyttes i betongen. Nylig var en internasjonal ekspertgruppe samlet i Oslo for å utvikle et mandat for felles utviklingsarbeid.

Børge Wigum, senior prosjektleder i Norcem, leder den internasjonale tekniske komiteen som jobber med alkalireaksjoner i betong.

RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) har som målsetting å legge til rette for internasjonalt teknologisk samarbeid innen forskning og utvikling vedrørende byggematerialer og konstruksjoner. Gjennom tekniske komiteer i RILEM, inviteres internasjonale eksperter innen spesifikke fagfelt til å delta i utvikling av blant annet spesifikasjoner, retningslinjer og prøvningsmetoder.

En ny teknisk komite som skal se på konsepter for funksjonstesting av betong vedrørende alkalireaksjoner er nå etablert. En hovedoppgave for komiteen er å utvikle muligheter til å vurdere bestandigheten av en reel betong basert på det den faktisk inneholder av bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsetningsstoffer etc. Komiteen ledes av Børge Johannes Wigum fra Norcem, der en av de tre delprosjektene ledes av Terje F. Rønning fra HeidelbergCement som Norcem er en del av. Jan Lindgård fra SINTEF er leid inn til HeidelbergCement, og vil fungere som komiteens sekretær.

Komiteen hadde nylig oppstartsmøte i HeidelbergCements lokaler på Lysaker, og 27 deltakere fra 15 land deltok.

- Det er mye god kompetanse på betongfaget rundt om i verden. Dette komitearbeidet vil gjøre det lettere å lære av hverandres erfaringer. Vi har gjennom mange år gjort betydelig praktisk og teoretisk forskningsarbeid på dette emnet i Norge, og det er en av grunnene til at vi leder dette arbeidet. For oss i Norcem og HeidelbergCement er det naturligvis nyttig og viktig å delta, et av våre viktigste mål er å kunne gi våre kunder på både tilslag-, sement- og betongsiden best mulig ekspertise innen alkaliproblematikken. Oppstartsmøtet staket ut kursen for hvordan vi skal jobbe med dette videre, og det skal bli interessant og spennende å lede komiteens arbeid, sier Børge Johannes Wigum.