Betinget og frifinnelse for avgiftsunndragelse

En tidligere daglig leder i Norigo Energi er dømt til halvannet års betinget fengsel i Bergen tingrett. En tidligere styreleder i selskapet er frifunnet.

De to var tiltalt for unndragelse av til sammen 25,4 millioner kroner i elavgift. Den tidligere styrelederen, en 55 år gammel mann fra Sunnhordland, var leder i strømselskapet en kort periode vinteren 2001. Elavgiften var innkrevd fra selskapets abonnenter høsten 2000 og skulle vært betalt inn mens mannen var styreleder. Mannen har opptrådt uaktsomt og uforsiktig, men dette er ikke tilstrekkelig til domfellelse, fastslår tingretten. Aktor, førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim, hadde lagt ned påstand om fengsel i ett og et halvt år for mannen. Toll- og avgiftsdirektoratet hadde krevd at de to mennene skulle tilbakebetale til sammen 25,4 millioner kroner til staten. Dette kravet ble avvist i retten fordi det kom for sent inn. Tolldistrikt Vest-Norge vil nå vurdere om det skal fremme erstatningssaken som en sivil sak mot de to Norigo-toppene. Tapte penger Norigo Energi oppsto etter frislippet i strømmarkedet før årtusenskiftet. Selskapet kjøpte inn strøm fra Nord Pool ASA og solgte den videre til forbrukere. Før selskapet gikk konkurs i 2001, hadde Norigo over 30.000 strømkunder. Av bostyrets innberetning framgår at viktige årsaker til konkursen var at selskapet vokste for fort og solgte strøm for billig for å få nye kunder. Den tidligere daglige lederen, en 45 år gammel mann fra Bergen, kom inn i selskapet i 1999 og satt som daglig leder fram til januar 2001. I denne perioden skiftet selskapet eiere flere ganger. Ifølge mannens forklaring i retten presset eierne på for å skaffe flest mulig kunder uten at de samme eierne var villige til å tilføre nødvendig kapital. Likviditeten ble derfor stadig mer anstrengt. Elavgiften ble oppkrevd, men ikke innbetalt for tre kvartaler i 2000. Tiltalen mot 45-åringen gikk ut på unndragelse av 15,2 millioner kroner i elavgift. I retten forklarte mannen at han trodde avgiften var betalt mens han var syk og på ferie. Han hadde ikke hatt personlig vinning av at elavgiften ikke ble betalt. Formildende Retten finner flere formildende omstendigheter i saken til den 45-årige daglige lederen. Etterforskningen har tatt svært lang tid og har vært en stor belastning for mannen. Han er nå arbeidsløs og bor i Spania. I dommen heter det at han har ansvar for den manglende innbetalingen av avgift, selv om han kan oppleve dette som urettferdig. Retten peker også på at mannen ryddet opp i selskapet og betalte skyldig elavgift det første året etter at han kom inn. Advokat Egil Horstad, som representerer 45-åringen, sier at de vurderer en anke i saken. Hans klient er likevel glad for at retten har pekt på flere formildende omstendigheter og også er kommet til at det er flere enn tiltalte som har ansvar for at de statlige avgiftene ikke ble betalt inn. Advokat Fredrik Verling representerte den tidligere styrelederen i den nesten to uker lange rettssaken. Verling sier til NTB at frifinnelsen er en riktig dom som hans klient er fornøyd med. Staten tapte penger Vi vil studere dommen. Vi vil vurder å gå videre med erstatningskravet, sier tollkasserer Asbjørn Jonassen i Tolldistrikt Vest-Norge. Han mener det fortsatt kan være aktuelt å få slått fast statens krav gjennom en dom. Men det må vurderes grundig hva det betyr for kravet at den ene tiltalte nå er frikjent i straffesaken. Tolldistriktet har beregnet statens tap på Norigo-konkursen til brutto 50 millioner kroner. Imidlertid kom det inn penger i boet etter Norigo, og om lag 10 millioner kroner av tapet ble dekket. Et eventuelt fornyet krav vil ligge på det samme som i tiltalen i straffesaken, 25,4 millioner kroner. Jonassen forsikrer at etatens rutiner nå er bedre enn i år 2000 når det gjelder å få inn skyldig elavgift. Vi har nå fått anledning til å kreve sikkerhet av dem som er registrert for innkreving av avgift. Det hadde vi ikke i 2000, sier han.