Bellona vil gjøre Norge til klimaduks

Her er Bellonas svar på hvordan Norge kan bli et foregangsland i kampen mot klimaendringene: 54 ulike virkemidler skal gi et karbonnegativt samfunn innen 2050.

Onsdag formiddag presenterte miljøstiftelsen sin nye klimaplan for presse, politikere og publikum i Oslo.

- Planen er en gavepakke til politikere som mener alvor i klimakampen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener svaret på klimaproblemet er velkjent og enkelt.

- Det er produsert metervis med utredninger om hvilke tiltak som må til. Vi må slutte å bruke fossile energikilder og realisere fornybarsamfunnet, sier han.

Ifølge Bellona må verdens klimagassutslipp kuttes med 85 prosent innen 2050 for å unngå dramatiske klimaendringer. Det skal skje samtidig som milliarder av fattige i utviklingsland krever tilgang til energi.

- I rike land må utslippene kuttes vesentlig mer, for å tillate fattigere land utslippsvekst, mener Hauge.

- Karbonnegativt

Ifølge Bellona har Norge et spesielt ansvar for å bidra i klimakampen, blant annet fordi vi har tuftet vår felles rikdom på eksport av forurensende olje og gass.

Organisasjonen har fire mål for utslippsreduksjoner innenlands: Norge skal redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2020, målt fra utslippsnivået i 1990. Dessuten skal Norge bli karbonnøytralt i 2020, være et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050.

- Det innebærer at vi fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn vi selv slipper ut. Dersom CO2 fra forbrenning av biomasse fanges og lagres, vil denne energiproduksjonen ha negative utslipp, heter det i Bellonas klimaplan.

Planen danner utgangspunktet for Bellonas klimapolitikk de neste fire årene.

- For å understreke budskapet vårt, har vi valgt å skrive planen som en stortingsmelding. Derfor sendes den også på høring, og høringsfristen er 15. juni, sier Hauge.

54 virkemidler

Bellonas klimaplan inneholder 54 forslag til virkemidler. Her er et knippe eksempler:

*Elektrifisere bilparken. Gjennom tilskuddsordninger, statlig fellesinnkjøp og endrede bilavgifter skal 10 prosent av alle biler være elbiler eller plugginn-hybrider innen 2020.

*Krav om minst 10 prosent biobrensel i alt drivstoff som omsettes i Norge. Satsing på lyntog og superbusser med maksimal framkommelighet.

*CO2-fond for skipsfart og strenge miljøkrav til ferjer og skip i oljevirksomhet.

*Øke andelen fornybar energi fra 60 prosent til minst 73 prosent innen 2020. Grønne sertifikater og støtteordninger for bioenergi sies å bidra til dette.

*Et statlig fond på 10 milliarder kroner skal stimulere utvikling av miljøvennlige løsninger i industrien.

*Elektrifisere oljevirksomheten på norsk sokkel. Ny kraftavgift og krav om rensing av gass før eksport. Begrense oljeutvinningen ved å opprette oljefrie soner i sårbare områder.

*Utfasing av oljefyring ved forbud og avgiftsøkning. Erstatte fossil varme med bioenergi, varmepumper og andre utslippsfrie løsninger.