- Behov for økt innsats for å styrke eldres brannsikkerhet

Brannsikkerheten for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er blitt bedre og tas mer på alvor av kommunene, men flere hendelser det siste året viser at det er behov for ytterligere tiltak.

En kartlegging i 2005 viste at 47 prosent av kommunene hadde omsorgsboliger uten tilfredsstillende brannsikkerhet, skriver DSB på sine nettsider. Nå bes landets rådmenn framskaffe oversikt over hvordan situasjon er i dag, to og et halvt år etter siste kartlegging. Avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på at andelen eldre som omkommer i brann har økt i løpet av få år. Nær halvparten av alle brannomkomne i 2005 og 2006 var over 67 år. - Hvis tiltak ikke settes inn, er det er fare for at utviklingen med mange eldre brannomkomne vil fortsette, sier han. Austerheim leder en arbeidsgruppe for å etablere tiltak som kan bedre brannsikkerheten i boliger for pleie- og omsorgsformål. Foruten DSB, består arbeidsgruppen av representanter fra Sosial- og helsedirektoratet, Statens Bygningstekniske etat og Husbanken. En kartlegging i 2005 viste at 47 prosent av kommunene hadde omsorgsboliger uten tilfredsstillende brannsikkerhet. Arbeidsgruppen henvender seg i disse dager til landets rådmenn for å få oversikt over dagens situasjon og for å se utviklingen i kommunenes arbeid for å gi eldre og personer med nedsatt funksjonsdyktighet en sikker hverdag. Spørsmålene som stilles er de samme som i 2005, slik at resultatene er sammenlignbare. Opplysningene vil danne grunnlag for å vurdere videre nasjonal satsing på oppgradering av brannsikkerheten i omsorgsboliger. - Vi vet at det er skjedd en del i kommunene siden sist, men for å få full oversikt og sammenlignbare data som kan bearbeides videre, gjennomføres denne nye kartleggingen. Vi er spent på resultatet, sier Austerheim.