Bedring - men fortsatt for mange byggeplasser som stanses

Arbeidstilsynet har på nytt gjennomført en storkontroll blant en rekke virksomheter i byggenæringen. Fasiten etter 364 tilsyn i september med farlig arbeid i høyden og farlig bruk av sag, var at en tredjedel av arbeidene ble stanset.

Dette er selvsagt et altfor høyt tall. Samtidig vurderer Arbeidstilsynet å ilegge overtredelsesgebyr i 60 av sakene. Også dette er selvsagt et for høyt tall etter tilsynets kontroller, men dette er faktisk en bedring fra forrige lignende storkontroll høsten 2018. Da vurderte man overtredelsesgebyr i over dobbelt så mange saker. Men selv om dette er en bedring er det langt frem før man kan si seg fornøyde med resultatene.

Aldri tidligere har det vært så stort fokus på HMS-arbeidet i byggenæringen, og antall ulykker har gått ned. Likevel er det for mange som synder og tar sjanser. Noen gjør dette bevisst mens andre rett og slett ikke har gode nok rutiner eller at man ikke har en god nok sikkerhetskultur i virksomheten som fanger opp forhold som ikke bure være til stede. Uansatt årsak er det veldig mange nestenulykker som potensielt kan få fatale utfall rundt om i næringen – og de mange aksjonene fra Arbeidstilsynet viser at det er for mange lettvinte løsninger. Dette viser også dokumentasjonen tilsynet kan vise frem i etterkant av aksjonene. Mange farlige varianter og valg blir stoppet, men mørketallene er også meget store, tilsynet kan ikke være over alt.

Det er selvsagt positivt at det kan se ut til at tilsynets mange aksjoner og sterke fokus på å følge med på bransjens aktører har en innvirkning på utviklingen. Ikke minst kan bruken av overtredelsesgebyr se ut til å være en suksess. Det at Arbeidstilsynet i den siste aksjonen vurderer det slik at halvparten så mange overtredelsgebyr er aktuelt i forhold til forrige aksjonsrunde, viser at dette faktisk har en effekt. Nå er det naturlig nok ikke kun gebyrene som spiller inn her, vi håper også næringens aktører faktisk tar innover seg viktigheten av at HMS-arbeidet prioriteres, og at en sikkerhetskultur er noe som blir tatt stadig mer seriøst i virksomhetene.

Nå er det viktig å huske på at det fortsatt er langt igjen før man kan nærme seg å være fornøyd. Når en tredjedel av tilsynene førte til at arbeidet ble stanset, er dette selvsagt langt fra godt nok. Arbeidet må fortsette også fremover. Her er det viktig å påpeke at selv om det selvsagt er arbeidsgiver som hovedansvaret og står ansvarlig, har også de ansatte også et selvstendig ansvar gjennom sine valg. I dette bildet er det da også avgjørende at arbeidsgiver har bygget opp en god sikkerhetskultur som gjør det mulig å kunne si nei om man ikke føler seg trygg, og at det er gode varslingsrutiner – og at man blir fulgt opp skikkelig hele veien. Jobber man i en fryktkultur der varsling ikke godtas, er selvsagt faren større for at ting kan gå galt. Og har virksomhetene i utgangspunktet gode nok rutiner, skal man relativt enkelt kunne unngå de største farene på enhver byggeplass. I praksis viser det seg dessverre ikke å være like lett til enhver tid.

Dette er definitivt også et felles bransjeansvar, og vi må kunne si at næringen som helhet har tatt lange HMS-skritt de senere årene, ikke minst med å prente inn at man ikke skal konkurrere på HMS, og man er blitt flinkere til å dele informasjon og erfaringer. Hver ulykke som inntreffer rammer en hel næring – ikke bare den enkelte virksomhet eller ansatte. Vi håper derfor at neste gang Arbeidstilsynet er ute på en ny aksjon, så har man kommet enda et godt stykke lenger og at langt færre må takle et overtredelsesgebyr. Men uansett er dette selvsagt bare bagateller i forhold til om en ulykke faktisk skulle inntreffe.