Det er store forventninger til kurset i kontraktsforståelse som nå tilbys til både entreprenør og byggherre ved drift- og vedlikeholdskontraktene. Fra venstre Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, Geir Pettersen og Rune Tjade i Mesta, Torgeir Leland i Vegdirektoratet, advokat Siw Linderud i EBA og Jenny Myrenget Sjøli i Vegdirektoratet. Marianne Bakken i Veidekke og advokat Gun Marit Stenersen i MEF har også vært sentrale.

Bedre kontraktsforståelse skal gi færre konflikter

– En kontraktsendring er ikke det samme som en krigserklæring.

Det sa advokat Siw Linderud i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), da hun sammen med Torgeir Leland i Vegdirektoratet ledet det første kurset i kontraktsforståelse for entreprenører og byggherrerepresentanter som er involvert i Statens vegvesens drift- og vedlikeholdskontrakter.

Kurset, som er utarbeidet i tett samarbeid mellom Statens vegvesen, EBA og MEF, skal bidra til å dempe konfliktnivået ved drift- og vedlikeholdskontraktene.

– Vi har laget et felles opplegg med felles budskap som vi håper vil gi byggherre og entreprenør en bedre forståelse for hvordan vi skal opptre i kontraktene, sier Torgeir Leland ved byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

Representanter fra tre drift- og vedlikeholdskontrakter i Nord-Norge var på plass under det første kurset i kontraktsforståelse.

– Vi tror at et felles utgangspunkt, slik vi nå legger opp til, vil lette samarbeidet og gjennomføringen i kontraktsperioden slik at man unngår konflikter. Det vi er helt sikre på at vi ikke unngår er uenighet, men uenighet er ikke så galt så lenge de blir håndtert på en riktig måte, sier Siw Linderud.

Endringshåndtering

Håndtering av endringer i kontraktene vil bli viet stor oppmerksomhet i kurset. Linderud fremhever at drifts- og vedlikeholdskontrakter er kompliserte og at veistrekningen som kontrakten dekker blir påvirket av flere uforutsette elementer som fremtvinger endringer underveis.

– Uansett hvor god byggherre er vil det være umulig å lage en kontraktsbeskrivelse som er 100 prosent. Det vil derfor garantert oppstå diskusjoner om endringer som igjen kan føre til uenigheter. Det er derfor viktig at alle er klar over og innstilt på at endringer vil komme og det er viktig å huske på at kontraktsendringer ikke er det samme som en krigserklæring fra den ene eller den andre parten, sier Linderud.

Torgeir Leland mener det er veldig viktig å få til en skikkelig gjennomgang av endringsregime og hvordan slike prosesser skal foregå.

– Min erfaring er at kontraktene ofte ikke følger det regelverket som står i NS8406 og i våre interne styringssystemer. Regelverket er til dels lite kjent eller det blir ikke fulgt, og dette skaper konflikter som vi ønsker å unngå, sier han.

Tror på færre konflikter

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, ser meget positivt på både kurset og det samarbeidet Statens vegvesen, EBA og MEF har fått til i forbindelse med utarbeidelsen av kursopplegget.

– Vi ser et klart behov for å få til bedre samarbeidsklima i driftskontraktene. Jeg håper og tror kurset kan bidra til å skape bedre forståelse for at det vil komme endringer og hvordan disse skal håndteres. Lykkes vil med dette vil det bli langt færre konflikter ved driftskontraktene, sier Aakre.

Et tilbud til alle

Entreprenører og byggherrerepresentanter fra samtlige 25 drift- og vedlikeholdskontrakter som fornyes og starter opp denne høsten, har fått tilbud om å delta på endagskurset, som er en videreføring av den såkalte samhandlingsfasen. Kontraktene som fornyes til neste år vil få det samme tilbudet.

I tillegg til Torgeir Leland og Siw Linderud, har Johnny Johansen i Vianova (innleid konsulent) og advokat Gun Marit Stenersen i MEF vært sentrale i utarbeidelsen av kurset. Også Marianne Bakken i Veidekke og Rune Tjade og Geir Pettersen i Mesta har vært viktige bidragsytere. Denne gruppen vil også holde kursene.

Det kommer mer om kurset i kontraktsforståelse i nr. 16 av Byggeindustrien.