Bedre arbeidsforhold i Norge enn i EU

Arbeidsforholdene i Norge er gode sammenlignet med EU, selv om det forekommer noen utfordringer i enkelte yrker og næringsgrupper.

Dette er en av konklusjonene i en rapport som tar for seg likhetstrekk og forskjeller i arbeidsmiljø og helse i Norge og EU. Undersøkelsen ble tirsdag presentert av Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Rapporten viser ikke uventet at det er store likhetstrekk mellom Norge og de øvrige skandinaviske landene, mens det ellers i Europa særlig er Nederland som ligner når det gjelder arbeidsmiljø, helse og trivsel på jobben.

Blant andre funn er at de fleste norske arbeidstakere har arbeidskontrakt og at det er langt færre midlertidig ansatte i Norge enn i EU i gjennomsnitt. Yrkesaktive i Norge arbeider i all hovedsak i mellomstore bedrifter, og Norge er blant de landene som har færrest selvstendige næringsdrivende.

Andelen kvinner i arbeidslivet er i Norge 73 prosent, mens tallet for EU er 58 prosent. Tallene for deltidsarbeidende kvinner er henholdsvis 43 prosent og 32 prosent.

I Norge, som i Sverige, Danmark og Finland, er teknologiske og organisatoriske endringer blitt en del av hverdagen, langt mer enn i det øvrige Europa. Norske yrkesaktive opplever også sterkere at de deltar i utviklingen av organisasjonene de jobber i.

De fleste norske arbeidstakere opplever gode sosiale relasjoner med kolleger og ledere på jobb, men flere enn i EU synes at nærmeste leder er mindre flink til å løse konflikter og organisere arbeidet.

I negativ retning avdekker rapporten at yrkesaktive i Norge opplever mer truende og ydmykende oppførsel, og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn gjennomsnittet i EU-landene