Avgjørende tomtefestestrid i Høyesterett

- Tomtefesteloven er ikke i strid med Grunnloven, hevdet advokat Anders Ryssdal i Høyesterett tirsdag.

Fakta om tomtefeste

Tomteeierens advokat, Toril Grimsvang Kjøllesdal, hevdet på sin side at tomtefestelovens paragraf 33 i realiteten er en ekspropriasjonshjemmel uten at det gis grunnlag for full erstatning.

Høyesterett skal ta stilling til et spørsmål som kan få betydning for rundt 350.000 tomtefestere her i landet. I to tingrettsdommer slås det fast at tomtefestelovens paragraf 33 er i strid med Grunnlovens paragrafer 97 og 105. Dommene ble anket direkte til Høyesterett, som skal bruke seks dager på å behandle sakene.
Anders Ryssdal fører saken for beboerne i 56 terrasseblokker på Ullern i Oslo som betaler 475.000 kroner i årlig festeavgift. De krevde å få forlenget festekontraktene i tråd med tomtefesteloven, men grunneierne mente dette strider mot Grunnloven, og de vant fram i Oslo tingrett. Grunneierne mener at markedsverdien av tomtene må legges til grunn og at avgiften, ifølge taksten, må være langt høyere.

Ikke i strid
Ryssdal sa i sitt nesten fire timer lange innledningsforedrag at en forlengelse av tomtefeste med en oppjustering av avgiften i tråd med konsumprisindeksen, ikke dreier seg om overføring av eiendom og ikke kan sidestilles med Grunnlovens forbud mot ekspropriasjon uten full erstatning.

Han hevdet også at tomtefesteloven ikke kan sees løsrevet fra økonomisk politikk og at loven også har sosialpolitisk betydning.

Ryssdal sa at tomtefesteloven er i samsvar med allerede godtatte prinsipper som begrenser grunneieres rådighet over egen eiendom.

Han viste til flere tidligere dommer og konkluderte med at domstolene har lagt stor vekt på Stortingets vurderinger i slike saker.

- Ekspropriasjon
Advokat Kjøllesdal viste i sitt innledningsforedrag blant annet til at lovgiverne hadde endret oppfatning i forholdet til Grunnloven i tomtefesteloven fra 2004.
Hun viste til tidligere lover og forarbeider til lover der det kommer klart fram at innløsning eller forlengelse av festekontrakter i realiteten er ekspropriasjon og derfor krever full erstatning ifølge Grunnloven.

Grunneierne mener at en innløsning etter paragraf 33 i tomtefesteloven er en gavepakke til festerne og at de selv taper store beløp.

Ryssdal imøtegikk tirsdag dette. Han hevdet at verdiskapningen for en stor del skyldtes festerne mer enn eiernes innsats.

- Det er en fiktiv problemstilling å legge til grunn at bortfesteren står for verdistigningen, sa han.

Ren netto
Tomten på Ullern ble kjøpt for 326.000 kroner i 1960 og festeavgiften var 84.000 kroner årlig.

Ryssdal viste til at kjøpesummen var dekket inn i løpet av fire år og at alle senere festeavgifter har vært ren netto for eierne. I dag er festeavgiften på 475.000 kroner som betales av 56 festere.

Han pekte også på at verdistigningen på tomten har vært enorm siden 1960 uten har eierne har gjort noe for det. Derfor konkluderte han med at en innløsning etter reell tomtens markedsverdi var et urimelig krav som ville ramme festerne hardt økonomisk.