Avdelingsdirektør veg- og transportavdelingen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist04.12.2016

Statens vegvesen Region midt har ansvar for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og har en forventet omsetning på vel 7 mrd. kroner i 2017. Regionvegkontoret er lokalisert i Molde. Det er avdelingskontor i Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer.

Kontorsted for denne stillingen er regionvegkontoret i Molde.

Om avdelingen og stillingen
Veg- og transportavdelingen i Region midt består av 78høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere fordelt på fem ulike fagseksjoner: byggherreeseksjonen, trafikksikkerhet-, miljø- og forvaltningsseksjonen, vegtrafikksentralen, geodataseksjonen og ferjeseksjonen. Medarbeiderne i avdelingen er fordelt på regionens avdelingskontor, samt at vegtrafikksentralen har egne lokaler i Trondheim.

Avdelingen har ansvar for:
- faglig samordning, koordinering og utvikling i hele oppgavespekteret på veg- og transportområdet i regionen, og hvor fagområdene trafikksikkerhet og miljø inngår
- styringsstøtte for regionvegsjefen
- å koordinere arbeidet med sektoransvaret i regionen

Avdelingsdirektøren har ansvar for avdelingens styring, utvikling og resultater. Stillingen rapporterer direkte til regionvegsjefen og inngår i hennes ledergruppe. Det forventes derfor at man er aktivt med i ledelsen og utviklingen av hele Statens vegvesen Region midt. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter i Vegvesenet og eksterne sam-arbeidspartnere.

Kvalifikasjoner
Vi krever at du har minimum fire års utdanning fra universitet eller høgskole. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ønsker vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Du har god forståelse og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og/eller samferdselssektoren. Det forutsettes at du har inngående kjennskap til politiske prosesser og hvordan samfunnet fungerer. Du har ledererfaring og kan dokumentere gode resultater.

Vi legger stor vekt på at du har de personlige egenskapene som trengs for å lede en så stor avdeling. Du er en resultatorientert og handlekraftig leder. Du har gode samarbeidsegenskaper og evner å motivere og utvikle dem du jobber sammen med.

Du må påregne en del reisevirksomhet. Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Et godt sted å jobbe
Vi tilbyr ryddige og gode statlige tilsettingsvilkår, herunder lønn etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk samt særskilt godtgjørelse som kompensasjon for tilgjengelighet og ubekvem arbeidstid. Statens vegvesen har egne lederutviklingsprogram og et sterkt fokus på både faglig og personlig utvikling.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Mer informasjon og søknad
Spørsmål om stillingen rettes til regionvegsjef Berit Brendskag Lied, tlf 971 30 087. Søknad med CV sendes via vegvesen.no/jobb senest 4. desember 2016. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. En anmodning om å være unntatt offentlighet må grundig begrunnes i søknaden med hjemmel i § 25 i offentlighetsloven. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søk her

Vis flere stillinger: