Assisterende planleggingsledere - InterCity

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Nå etableres prosjektorganisasjonen for det største samferdselsprosjektet i Norge på lang tid, og du har muligheten til å være med!

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene, og skal de fire første årene planlegge og prosjektere 230 kilometer moderne dobbeltsporet IC-nett, samt 21 sentralt lokaliserte stasjoner tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens. Planstrekningene samlet skal administrere store planleggingskontrakter.

Det fysiske planområdet er de delene av jernbanestrekningene mellom Oslo og Lillehammer/Skien/Halden der moderne jernbane ikke er bygget eller er under bygging. Bestillingen i Nasjonal transportplan er at den nye banen skal være klar til Hamar og Tønsberg i 2024 og til Sarpsborg i 2026, og at det skal planlegges med sikte på fullføring av hele IC-nettet i 2030.

Vi søker etter assisterende planleggingsledere til IC-strekningene

Inndelingen er per i dag som følger, men de geografiske ansvarsområder kan bli endret:

• Haug – Seut (fra og med reguleringsplan) og Seut - Fredrikstad – Sarpsborg (fra og med forstudie og kommunedelplan) på Østfoldbanen.

• Drammen – Kobbervikdalen (fra og med kommunedelplan) på Vestfoldbanen

• Nykirke – Barkåker (fra og med kommunedelplan) på Vestfoldbanen

• Tønsberg – Larvik og Porsgrunn – Skien (fra og med forstudie) på Vestfoldbanen

• Sørli – Hamar (fra og med kommunedelplan, inkl. noe utredningsarbeid) på Dovrebanen

• Hamar – Lillehammer (fra og med forstudie) på Dovrebanen

Inndeling i geografiske ansvarsområder kan bli endret som følge av arbeidet med utbyggingsstrategi.

Stillingen rapporter til planleggingsleder for aktuelle delstrekning.

Arbeidsoppgaver

 • delta i ledelsen av planarbeidet for den respektive strekning
 • følge opp rådgivere og framdrift
 • bistå planleggingsleder med å definere, igangsette og gjennomføre planarbeid etter plan- og bygningsloven med tilhørende utredninger, teknisk planlegging og prosjektering
 • bistå i dialog med berørte kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører.

Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen samferdselsplanlegging og arealplanlegging eller tilsvarende
 • erfaring med gjennomføring av offentlige planer
 • erfaring fra planprosjekter, gjerne komplekse samferdselstiltak
 • ønskelig med allsidig erfaring innenfor jernbanefagene og ledelse av prosjekter

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter, og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger. Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • personalbillett med NSBs tog
 • muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningen

Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør/1181 senioringeniør, i lønnstrinn 60–79, som for tiden utgjør fra kr 509 100 til kr 756 500.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stilling

Kontaktinfo:

Elisabeth Nordli Planleggingsleder Haug-Sarpsborg 916 57 376

Sverre Lerbak Planleggingsleder Drammen-Kobbervikdalen 404 35 348

Elsebeth A. Bakke Planleggingsleder Nykirke-Barkåker 915 29 402

Morten Klokkersveen Planleggingsleder Tønsberg-Larvik, Porsgrunn-Skien 416 10 640

Harald Monsen Planleggingsleder Sørli-Hamar 918 11 628

Sverre Setvik Planleggingsleder Hamar-Lillehammer 922 87 758Vis flere stillinger: