Planleggingsleder Bjørn Hjelmstad og planlegger Per Arne Skartlien sier seg svært godt fornøyd med mange tilbud, og er spent på resultatet av den forestående evalueringsprosessen. Foto: Siv Stafsnes-Gregersen/Statens vegvesen

Asplan Viak lavest på E6 Vingrom - Ensby

Fredag ble det avholdt tilbudsåpning for utarbeidelse av kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom i Lillehammer kommune og Ensby i Øyer kommune.

Kommunedelplanarbeidet vil pågå i ca. 2 år med oppstart vinteren 2014/15. Det er planlagt oppstartmøte i slutten av oktober, melder vegvesen.no.

Strekningen er ca. 17,4 km målt langs dagens veg. I tilknytning til kommunedelplanen er det opsjon på geologiske registreringer/ vurderinger, opsjon på gjennomføring av grunnundersøkelser, opsjon på kartlegging av forurensning til/i jord og vann, samt opsjon på andre tilleggsarbeider. Det er opsjon på reguleringsplanlegging av strekningen Vingrom-Øyresvika (ca. 5 km) der forbikjøringsfeltet for første fase skal ligge. Det er også opsjon på prosjektering og oppfølging i byggeperioden for trafikksikkerhetsprosjektet.

Valg av konsulent vektes ved at kompetanse vil telle 40 % og oppdragsbeskrivelse 30 %. Pris utgjør dermed kun 30 % av den totale vurderingen.

Åpningsprotokollen viser følgende etter endt åpning:

Rambøll kr. 36 896 188,-

AsplanViak kr. 33 620 650,-

Reinertsen kr. 37 312 725,-

Multiconsult kr. 36 174 602,-

Norconsult kr. 33 779 952,-