AS Naturbetong må betale boligeier 1,5 mill i erstatning

Høyesterett har dømt boligutbyggeren AS Naturbetong til å betale en boligeier på Oslo vest 1,5 millioner kroner i erstatning for brudd på en såkalt strøksservitutt.

 

Saken gjaldt spørsmål om erstatning for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøksservitutt - en villaklausul på den aktuelle eiendommen på Vinderen i Oslo.

Servitutt fra 1911
AS Naturbetong eide eiendommen, som det heftet en tinglyst negativ servitutt fra 1911 på, med blant annet en villaklausul. Eiendommen var omfattet av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by. AS Naturbetong utarbeidet et privat reguleringsforslag som forutsatte at det skulle oppføres fire boligblokker på tre og fire etasjer på eiendommen. Eieren av naboeiendommen påberopte villaklausulen overfor AS Naturbetong i november 2003, men rammetillatelse for boligprosjektet ble gitt av Oslo kommune i desember samme år. 

Saken, som har versert i rettsapparet siden 2005, fikk sin endelig avklaring i Høyesterett like før helgen.

Bygde 23 leiligheter
I den ferske høyesterettsdommen har naboen fått medhold i at AS Naturbetong har overtrådt klausulen ved bygging av fire hus med i alt 23 leiligheter på eiendommen.

Naboen krevde ikke retting av forholdet fordi leilighetene var overdratt til nye eiere. Isteden krevde han erstatning basert på fortjenesten Naturbetong hadde hatt på prosjektet. Økonomisk tap var ifølge lagmannsretten ikke dokumentert.

Må dekke saksomkostninger
Høyesterett fant ikke grunnlag for å supplere servituttlovens regler med en mer vidtrekkende, ulovfestet regel om kompensasjon for krenkerens berikelse. Derimot var vilkårene for erstatning for ikke-økonomisk skade etter servituttloven § 17 annet ledd til stede.

I uttrykket ”misbruken” lå ikke noe mer enn det som ellers følger av bestemmelsen, og det kunne ikke kreves at naboen samtidig krevde servitutten avskipet etter første ledd. Naturbetong kunne heller ikke høres med at servitutten måtte ha et utelukkende ikke-økonomisk formål.

AS Naturbetong må også dekke villaeierens saksomkostninger på 320 000 kroner.