Arbeidet for bedre trafikksikkerhet styrkes

- Arbeidet for å bedre trafikksikkerheten på vegene vil på en rekke områder styrkes vesentlig i 2003. Det er nødvendig for å berge liv på veien, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Bedre føreropplæring, skjerpet innsats mot ungdomsulykker, sikring av spesielt ulykkesutsatte strekninger og strengere reaksjoner mot grove fartsovertredelser vil bli spesielt prioritert i 2003. Dette sier Skogsholm i en kommentar til den foreløpige oversikten over drepte og skadde i vegtrafikken i 2002. Samferdselsminister Torild Skogsholm trekker fram følgende trafikksikkerhetstiltak som særlig viktige i 2003: Skjerpet innsats mot ungdomsulykker gjennom bedre føreropplæring, økt vekt på holdningsskapende arbeid og bedre kontroll av russebiler. - Mellom 20 og 30 prosent av drepte og skadde i trafikken er mellom 15 og 25 år. Særlig sjåfører som nettopp har tatt førerkort for moped eller bil, er svært ulykkesutsatte. Derfor må tiltak for færre ungdomsulykker stå helt sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet. Jeg tar sikte på å etablere et obligatorisk innføringskurs i trafikksikkerhet for alle som skal begynne med øvelseskjøring. Dessuten vil kravene til mopedførere skjerpes på bakgrunn av blant annet den dramatiske økningen i antall mopedulykker i 2002. For å forebygge ulykker med russebiler, vil årets russ få tilbud om kveldsåpne trafikkstasjoner for teknisk kontroll av russebiler, og det vil bli innført en frivillig oblatordning for sikkerhetsklassifisering av russebiler, sier Torild Skogsholm. Utbedring av ulykkesutsatte vegstrekninger gjennom bygging av nye firefeltsveger, midtdelere på to- og trefeltsveger, utretting av farlige kurver, bedre vegrekkverk og sikring av krysningspunkt for fotgjengere og syklister. - Over statsbudsjettet for 2003 er det bevilget om lag 430 millioner kroner til spesielle trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. Dette er en økning på mer enn 10 prosent, sammenliknet med 2002. Byggingen av ny firefeltsveg på den ulykkesutsatte E6 gjennom Østfold framskyndes, og det vil bli satt i gang forsøk med bygging av midtdelere på to- og trefeltsveger på utvalgte europavegstrekninger i Vestfold, Vest-Agder, Akershus og Telemark. Dette er tiltak som kan hindre noen av de aller alvorligste ulykkene på vegene møteulykkene, sier Torild Skogsholm. Fram til 2005 vil rundt 1 000 km av det mest ulykkesutsatte riksvegnettet bli gjennomgått for å gjennomføre tiltak som vil øke trafikksikkerheten. Strengere reaksjoner mot grove regelbrudd i trafikken gjennom økte bøtesatser, prikkbelastning av førerkort og strengere reaksjoner mot unge bilførere. - Det må reageres strengere mot de som viser grov uaktsomhet i trafikken, og dermed setter egne og andres liv og helse i fare. Derfor er bøtesatsene for blant annet grove fartsovertredelser økt fra nyttår. Arbeidet med innføring av prikkbelastning av førerkort fortsetter i 2003, slik at prikkbelastning kan innføres 1. januar 2004. Jeg vil også i samarbeid med justismyndighetene se på muligheten for strengere praktisering av reglene for inndraging av førerkort for unge bilførere som viser grov uforstand i trafikken, sier Skogsholm. Også bruken av automatisk trafikkontroll, ATK, antallet bilbeltekontroller og kontroll av hvordan barn sikres i bil, vil bli økt i 2003. For å gjøre vintertrafikken på vegene enda tryggere, skjerpes dessuten kontrollen av tunge kjøretøy når det gjelder dekkutrusting og bruk av kjettinger. For 2003 er det lagt opp til at Statens vegvesen skal gjennomføre i alt 300 000 kontroller av tunge kjøretøy, mot 280 000 kontroller i 2002. I 2001 ble det til sammenlikning gjennomført 220 000 kontroller av dette slaget.