Arbeider med å realisere CO2-håndtering

- Regjeringens mål for CO2-håndtering og etablering av en verdikjede for CO2 er krevende. Vi har satt oss høye mål og korte tidsfrister.

Denne satsingen kommer i tillegg til den betydelige satsingen på teknologi­utvikling gjennom Gassnova og forskning på CO2-håndtering gjennom Forskningsrådet. For å sikre at utformingen av et statlig engasjement foregår innenfor forsvarlige juridiske og økonomiske rammer, settes det nå i gang konkret arbeid på flere områder: Oppfølgingen vil innebære omfattende satsing og arbeid over flere år, og jeg vil sørge for at nødvendig arbeid settes i gang umiddelbart slik at regjeringens fremdriftsplan holdes. 20 millioner kroner foreslås bevilget til dette arbeidet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Videre prosjektering for etablering av fangstanlegg for CO2 på Kårstø vil gis høy prioritet i 2006. Arbeidet vil gi større sikkerhet i forhold til kostnader og tidsløp for konkret prosjektering, utbygging og drift av et renseanlegg på Kårstø. Olje- og energidepartementet vil sørge for en oppfølging mellom de kommersielle aktørene på land, i transportleddet og på norsk kontinentalsokkel om salg, transport og kjøp av CO2. Hva som vil være den beste organiseringen av det statlige engasjementet avhenger av flere forhold knyttet til tidsperspektiv, kostnadsvurderinger og juridiske rammebetingelser. Innsatsen i 2006 rettes derfor mot avklaringer på disse områdene.