Åpenhet om miljøvurderinger i 19. konsesjonsrunde

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil gi innsyn i de miljøfaglige vurderingene fra Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk polarinstitutt (NP) av blokkene som er utlyst i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Regjeringen har gjennom Soria Moria erklæringen varslet en omlegging av praksisen med å unnta hele eller deler av de miljøfaglige vurderingene i forbindelse med tildeling av konsesjoner på norsk sokkel. Det vil derfor nå innhentes miljøfaglige vurderinger fra SFT, DN og NP av blokkene som er utlyst i 19. konsesjonsrunde. Disse vurderingene gjøres så tilgjengelige for offentligheten. Frist til direktoratene er 1.desember. - Jeg mener det er viktig å gi fullt innsyn fordi de miljøfaglige vurderingene berører viktige samfunnsspørsmål som det er stor debatt om i offentligheten. De etterspurte opplysningene er av interesse både for miljøorganisasjoner og allmennheten for øvrig og økt innsyn vil øke tilliten til forvaltningens vurderinger og konklusjoner, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. For fremtidige konsesjonsrunder skal de miljøfaglige vurderingene være offentlige for allmennheten innenfor miljøinformasjonslovens rammer. Dette gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles. - Regjeringen har ikke funnet det korrekt å offentliggjøre de dokumentene den forrige regjeringen mente skulle unntas offentlighet. En avgått regjering må kunne ha tillitt til at dennes politiske vurderinger ikke offentliggjøres av en ny regjering, sier Bjørnøy. Bellona og WWF henvendte seg til forrige regjering om innsyn miljøvurderingen som lå til grunn for utlysingen av blokkene til 19. konsesjonsrunde. Daværende regjering besluttet å offentliggjøre deler av de miljøvurderingene. På bakgrunn av Soria Moria erklæringen har Bellona bedt Miljøverndepartementet særskilt om en ny vurdering av fullt innsyn i miljøvurderingene.