Ill. Statens vegvesen

Anleggsarbeidet i gang på Krinsvassbrua

Anleggsarbeidet for den nye Krinsvassbrua på fv. 715 på Fosen starter opp denne uka.

I tillegg til bygging av ny bru innebærer prosjektet:

* Fjellsikring og utvidelse av veggrøft

* Senking av bakketopp på fv. 710 i retning Bjugn for å bedre sikten i krysset

* Utvidelse av parkeringsplass/busstopp/omlastingsplass ved Nordelva

Trafikkavvikling – gratis SMS-varsling

- Arbeidet vil i tiden fremover medføre en del endringer for trafikantene. Det vil bli redusert fartsgrense, innsnevring til ett kjørefelt, samt perioder med lysregulering og manuell dirigering. Trafikantene må derfor påregne noe ventetid, sier byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

- Statens vegvesen ber trafikantene respektere arbeidsvarslingen slik at anleggsområdet er trygt både for trafikanter og arbeidere på anlegget, sier Ellingsen.

Det er planlagt stenginger i perioder på 30 minutter i forbindelse med sprenging. Ved spesielle behov kan lengre stenginger forekomme. Alle sprenginger og vegstenginger varsles på forhånd med SMS.

- I noen faser av anlegget blir det også spesielt krevende for store kjøretøy å passere området. Dette varsles spesielt med trafikkmelding fra Vegtrafikksentralen, sier Ellingsen.

Busstopp flyttes og parkeringsplass stenges

Bussholdeplassen som benytter plassen må midlertidig flyttes til rasteplassen. Her vil det dermed bli innført parkeringsregulering for å ivareta busstrafikken.

- Under anleggsperioden vil det bli redusert parkeringsmulighet. Parkeringsplassen nord for bomstasjonen blir stengt for å gi riggplass for bruarbeidene, samt til omkjøringsvei forbi anleggsstedet. Statens vegvesen vil i dialog med grunneiere se på muligheten for en midlertidig parkeringsplass langs den private Nordelvsvegen, sier Ellingsen.

På rasteplassen sør for bomstasjonen må parkeringen reguleres bort da plassen skal benyttes til busstopp. I tilknytning til rasteplassen blir det lagt opp til ti midlertidige parkeringsplasser.

Av plasshensyn er det vanskelig å finne rom for at lastebiler skal drive med omlasting og parkering ved Krinsvatnet under anleggsarbeidet. De transportørene dette gjelder må kontakte byggeleder Håvard Ellingsen på tlf. 480 96 456 for å se på alternative steder.

Overskuddsmasser til Rødsjøsvingen

Overskuddsmasser fra anlegget ved Krinsvassbrua skal kjøres til Rødsjøsvingen på fv. 715 for å forberede en fremtidig vegfylling. Også her vil det i en kort periode bli nedsatt fartsgrense og innsnevret kjørebane grunnet anleggsaktiviteten.

Arbeidet med Krinsvassbrua vil pågå frem til sommeren 2015.