Anbefalt trase for dobbeltspor Eidsvoll - Hamar

Jernbaneverket har utredet ulike alternativer og har lagt fram sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommuner.

Traseen følger i stor grad dagens jernbane med noen unntak, men den vil gi en vesentlig forbedret tilgang til strandsonen langs Mjøsa i forhold til i dag, skriver Jernbaneverket på sine nettsider. Sammen med Statens vegvesen har Jernbaneverket sendt forslag til kommunedelplaner med konsekvensutredning til Eidsvoll og Stange kommuner. Her presenterer Fellesprosjektet E6 Dovrebanen de ulike traséalternativene for firefelts E6 og nytt dobbeltspor og hvilke konsekvenser alternativene har. Etatene ber samtidig kommunene om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Anbefalt trasé For alle alternativene til dobbeltsportrasé har Jernbaneverket gjort en vurdering av kostnader, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og konsekvenser det er vanskelig å sette noen kostnad på knyttet til miljø, naturressurser og samfunn. Samlet sett synes det ikke å være tungtveiende grunner for å velge de dyreste tunnelalternativene forbi Ørbekk/Korslund, Strandlykkja og Espa. Jernbaneverket anbefaler derfor en trasé som i stor grad følger dagens bane. Gjennom Tangen anbefaler Jernbaneverket at banen legges på bru over Tangenbukta og går videre nordover Tangenhalvøya. Denne traséen gir kortere bane og dermed kortere reisetid.