Anbefaler regulering og utbygging av Forsanvatn og Forselva

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet at Nord-Salten Kraftlag A/L får konsesjon for regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk i Hamarøy og Steigen kommuner.

Med anbefalte krav til minstevannføring, mener NVE at dette gir en god utnyttelse av vannkraftressursene i vassdraget. Kraftverket i Nordland vil gi strøm til om lag 1750 husstander. NVE anbefaler at Nord-Salten Kraftlag A/L får tillatelse til å etablere en kraftstasjon i Forsbukta som skal utnytte fallet fra Forsanvatn. Videre tilrår NVE at det blir gitt tillatelse til senking av Forsanvatn med fem meter. Vannet føres i tunnel og nedgravd rør fra Forsanvatn til en kraftstasjon i dagen ved Forsbukta. Nord-Salten Kraftlag A/L søkte om 11 meter regulering av Forsanvatn, men NVE anbefaler en regulering på kun fem meter. Dette medfører blant annet en tidligere oppfylling av magasinet om sommeren, og vil etter NVEs syn på en god måte ivareta hensynet til fisk- landskaps- og brukerinteressene i vassdraget. NVE anbefaler en minstevannføring i vinterperioden på 0,2 m3/s for å ta hensyn til den anadrome fiskebestanden i Forselva. I sommerperioden anbefaler NVE at det slippes totalt 0,4 m3/s, En utbygging av vassdraget slik NVE anbefaler vil gi en årlig produksjon på ca 35 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omkring 1750 husstander.