Ambassaden i høyesterett

Høyesterett kan om et par uker i praksis avgjøre hvor USAs Oslo-ambassade skal ligge. Denne uken behandler landets øverste rettsinstans anken over beslutningen om plassering i Husebyskogen.

Fakta om ambassadestriden

* På grunn av økt terrorfare har USAs ambassade helt siden 1999 ønsket ny beliggenhet i Oslo.
* Arbeidet ble forsert etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.
* Også press fra lokale beboerforeninger og det faktum at ambassaden ligger vegg-i-vegg med Slottet, gjorde dagens plassering til en alvorlig sikkerhetsrisiko.
* I juni 2004 kjøpte USA en tomt på 40 mål på Huseby av Skifte eiendom for 80 millioner kroner.
* Aksjon Vern Husebyskogen, Naturvernforbundet Oslo og Akershus m.fl. har saksøkt staten og Oslo kommune fordi de mener vedtaket om omregulering er utgyldig.
* De tapte saken i Oslo tingrett og senere i Borgarting lagmannsrett høsten 2008.
* Høyesterett behandler ankesaken. Et springende punkt er betydningen av manglende konsekvensanalyse før omreguleringsvedtak for Husebyskogen.
* Dom ventes i slutten av mai 2009.
(Kilde: Aftenposten og NTB)

Tirsdag startet Høyesterett en tre dager lang behandling av den sivile ankesaken mot to dommer sist høst, i Oslo tingrett og senere Borgarting lagmannsrett. Der vant myndighetene fram. Endelig dom vil trolig falle et par uker etter sluttstrek i Høyesteretts ærverdige lokaler.Naturvernforbundets Oslo og Akershus-avdeling og Aksjon Vern Husebyskogen står sammen som ankepart mot Miljøverndepartementet og Oslo kommune.

11. september
Vurdering av ny lokalisering startet allerede i 1999. Men det var spesielt etter 11. september 2001 at USA satte fortgang i arbeidet med å finne en alternativ lokalisering for landets ambassade i Norge. Også press fra lokale beboerforeninger og det faktum at ambassaden ligger vegg-i-vegg med Slottet, gjorde dagens plassering til en alvorlig sikkerhetsrisiko.

I korthet skal Høyesterett ta stilling til gyldigheten av vedtak om endring av reguleringsplan for Huseby-området. Et avgjørende spørsmål er hvor stor vekt retten legger på at det ikke ble gjennomført en konsekvensutredning, slik loven i utgangspunktet krever, før vedtaket om ambassadeplassering på det 40 mål store friarealet på Huseby.

Hvis anken blir avslått, flytter USAs ambassade fra Henrik Ibsens gate - tidligere Drammensveien - til adresse Husebyskogen. I motsatt fall må Oslo bystyre og staten belage seg på en ny lokaliseringsbehandling.

- Tapt er tapt
Det springende punkt er om tilsidesettelsen av kravet til konsekvensanalyse har hatt «betydning for sakens opplysning». Det mener kommunen at det ikke har, mens ankepartens advokat Frode A. Innjord mener det motsatte.

I sitt innledningsforedrag pekte han på at Husebyskogen ikke var eneste aktuelle lokalitet for amerikanerne, slik allmennheten kan ha fått inntrykk av. De kunne godta også andre aktuelle lokaliteter, mener advokaten, og viste til forutgående korrespondanse i den langvarige prosessen. Men Huseby var førsteprioritet, og dermed fant verken amerikanere eller lokale utredere grunn til å analysere alternativer.

Overfor NTB innrømmer imidlertid Innjorde ved starten av høyesterettsbehandlingen:

- Tapt anke er tapt sak.

- God sak
Hans oppdragsgivere mener de har «en god sak»:
- Vi forventer å vinne fram. Vi tror vi har en god sak. Og vi er takknemlige for at Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak for naturvernet i Norge, sier leder i Aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden, til NTB.

Hun vil ikke spekulere på hva som skjer hvis anken forkastes: - Så langt har vi ikke tenkt, sier hun.

Hennes partner i saken, Gjermund Andersen i Naturvernforbundets lokalavdeling, mener også de har en god sak for Høyesterett.Selv nøyer deres prosessfullmektig Frode A. Innjord seg med å si:

- Jeg mener vi har en sak det skal bli interessant å få Høyesteretts avgjørelse på.

Statens mann, advokat Gunnar Hæreid, sier til NTB at dersom staten ved Miljøverndepartementet taper i Høyesterett, er saken avsluttet i rettssystemet.
- Da må hele lokaliseringsspørsmålet opp til ny behandling i bystyret, mener han.