Alltid beredt i Ski

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler hvert år ut en pris til en kommune med god samfunnssikkerhet og beredskap. For 2005 er prisen tildelt Ski kommune i Akershus.

DSB har de syv siste årene invitert landets fylkesmenn til å nominere kommuner som tar samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på alvor. For 2005 var kommunene Ski, Stord og Levanger med i sluttrunden for beredskapsprisen. Tidligere vinnere er Gjerstad (2004), Tromsø (2003), Klepp (2002), Ringsaker (2001), Bergen (2000) og Froland (1999). Følgende lå til grunn for juryens valg av Ski kommune: Kommunen utarbeidet overordnet plan for kriseledelse i 1998. Planen ble behandlet i formannskap og kommunestyre våren 1998, og er oppdatert en rekke ganger, senest i november 2005. Planen blir oppdatert med jevne mellomrom både i forbindelse med øvelser og ved endring av personell. Kommunen har også utarbeidet delplaner for teknisk, helse og sosial, informasjon, skole og oppvekst, kraftforsyning, akutt forurensing og kriseteam med blant annet drift av pårørendesenter. Kommunen var pilotkommune for Arealisporsjektet i fylket, og bruker GIS aktivt. Kommunens første risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet i 1996 og ble revidert i 2001. Kommunen avholder beredskapsrådsmøter 3-5 ganger i året, og Fylkesmannen får innkalling med saksliste og referat fra møtene. Kommunen arrangerer øvelser for å styrke samhandlingen på tvers av kommunen og samarbeidende etater med jevne mellomrom. Kommunen har siden 6. juni 2002 vært godkjent som Trygt Lokalsamfunn, og er tatt opp som medlem av det internasjonale nettverket Safe Community. Kommunen har over tid arbeidet meget godt og systematisk med beredskap, og har på en meget god måte integrert beredskapsarbeidet i det øvrige kommunale planarbeidet. Kommunen har på en forbilledlig måte synliggjort beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen gjennom siste revisjon av kommuneplanens arealdel.