Alle vil fortsette med IA-avtalen

IA-avtalen har gitt lavere sykefravær, men ikke fått flere funksjonshemmede ut i arbeid. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon håper å bli part i IA-avtalen når den skal fornyes.

Verken LO eller NHO ønsker å få inn flere parter i IA-avtalen, men begge organisasjonene vil videreføre den. De ønsker heller ikke å innføre flere delmål enn de som ligger der fra før, men er åpne for justeringer. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet høsten 2001 under den forrige Stoltenberg-regjeringen, og videreført av Bondevik-regjeringen høsten 2003. Avtalen utløper ved årsskiftet, og partene er i full gang med å drøfte hva som skal ligge i en ny avtale. Det er ingen tvil om at avtalen blir videreført, men spørsmålet er hvem som skal være parter og hva som skal ligge i den nye avtalen, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Tre mål FFO har vært med i ulike referansegrupper knyttet til IA-avtalen. Avtalen har tre delmål: Å redusere sykefraværet med 20 prosent, få flere funksjonshemmede ut i arbeid og få eldre arbeidstakere til å jobbe lenger før de går av med pensjon. Sykefraværet har begynt å gå ned, men de to andre delmålene går det trått med. Hvis man legger til grunn tall fra Statistisk sentralbyrå er det blitt 11.000 færre funksjonshemmede i arbeid fra 2004 til 2005. Det går gal vei, og vi er bekymret over at nesten all oppmerksomheten har dreid seg om å få ned sykefraværet, sier Ovesen til NTB. Mange har påpekt at det kan være en selvmotsigelse mellom å få ned sykefraværet og samtidig øke arbeidsdeltakelsen til eldre og funksjonshemmede. Hvis man blir veldig fokusert på å få ned sykefraværet, kan det føre til at arbeidsgiverne vegrer seg for å ansette folk som har svekket helse eller er funksjonshemmet. Derfor er det avgjørende at FFO får en hånd på rattet. Skal vi få ned andelen uføretrygdede i Norge, må vi tenke nytt, sier Ovesen. Samme parter For NHO er det viktig å fortsette IA-avtalen med de samme partene og de samme delmålene som nå. Vi ser at den gode dialogen på arbeidsplassene har gitt resultater når det gjelder sykefravær. NHO legger til grunn at en ny IA-avtale må være mer fokusert på de to andre målene, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng til NTB. Hun mener det er viktig å ha kontakt med funksjonshemmede og andre berørte grupper underveis. Vi skal inngå noen forpliktelser på vegne av våre bedrifter og medlemmer, og myndighetene skal gi noe tilbake. Det er mer ryddig at vi holder oss til den type trepartssamarbeid som vi har lang tradisjon for, sier hun. En helt klar forutsetning for NHO er at det ikke skjer endringer i sykelønnsordningen. Bondevik-regjeringen foreslo å øke den arbeidsgiverbetalte sykelønnsperioden, og det ble oppfattet som et brudd på IA-avtalen. Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil ikke kommentere IA-avtalen overfor NTB, men viser til at forhandlingene om en ny avtale er i gang. LO-sekretær Trine Lise Sundnes sier at alle er enige om at IA-avtalen har noe for seg og at konstruksjonen har vært god. Men vi må finne bedre verktøy for å nå de to andre delmålene ved siden av å få ned sykefraværet, og det holder vi på med nå. Det er viktig for oss å fortsette trepartsdialogen. IA-bedrifter jobber godt i forhold til å dempe utstøtingsmekanismer fra arbeidslivet, og avtalen bidrar til systematisk og langsiktig arbeid på arbeidsplassene, sier Sundnes til NTB.