Akershus får også Husleietvistutvalg

- Husleietvistutvalget (HTU) er et raskt og rimelig alternativ til ordinær domstolsbehandling, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Frem til nå er det kun Oslofolk som har kunnet benytte seg av ordningen. Nå ønsker Solberg å utvide ordningen til også å omfatte Akershus fylke. Hun ønsker også å styrke markedsføringen av HTU for å gjøre ordningen mer kjent. Hun tar sikte på at utvidelsen trer i kraft 1. april i år. Husleietvistutvalget er et alternativt konfliktløsningsorgan for alle typer tvister om leie av bolig, både etter husleieloven av 1939 og den nye husleieloven av 1999. Husleietvistutvalget i Oslo ble opprettet 1. mars 2001 som en treårig prøveordning. Formålet er å tilby raskere og rimeligere avgjørelser av slike konflikter enn ved ordinær domstolsbehandling. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2002 var syv uker der partene ble enige om et forlik, og omlag tre måneder der utvalget måtte avgjøre saken. Den som bringer en sak inn for utvalget må betale et saksbehandlingsgebyr på 1400 kroner. - Dette er mye raskere og billigere enn dersom saken skulle bringes inn for det ordinære rettsapparatet, sier Solberg. - De som har brukt ordningen synes å være godt fornøyd med tilbudet. Vi ønsker derfor å utvide tilbudet til også å gjelde Akershus fra 1. april i år, sier kommunalministeren. Hun understreker at både utleier og leietaker kan bringe saker inn for Husleietvistutvalget. Dette skjer ved at det fremmes en begjæring eller anmodning om tvisteløsning som beskriver hva saken gjelder. Dersom megling ikke fører frem, avgjøres saken av sakslederen sammen en representant utpekt av Norges Leieboerforbund og en representant utpekt av Huseiernes Landsforbund. Saken avgjøres etter at både leier og utleier har uttalt seg. Forlik og avgjørelser får virkning som rettskraftig dom dersom de ikke blir brakt inn for domstolen innen en frist på en måned. De aller fleste sakene som er brakt inn for utvalget er løst ved forlik i utvalget.