AF Gruppen signerte stor offshore-kontrakt

AF Gruppens (AFG) heleide datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet), signert kontrakt med CNR, Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited, for fjerning og gjenvinning av Murchison-plattformen i Nordsjøen.

Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Murchison- plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars.

Kontrakten omfatter engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av både dekk og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37 000 tonn.

Avtalen forutsetter igangsettelse av engineering-arbeidet umiddelbart etter kontraktsinngåelse, mens offshore-arbeidene vil starte tidlig i 2016.

Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020. Rive- og gjenvinningsarbeidet vil gjennomføres både i Storbritannia og på Miljøbase Vats.

Verdien på AF Gruppens del av kontrakten er MNOK 700. Kontraktstildelingen er et resultat av mange års vellykket samarbeid mellom Heerema og AF Gruppen på fjerning- og gjenvinningsoppdrag i Nordsjøen, hvor vi sammen kan vise til utmerket HMS-statistikk, teknisk utførelse og forutsigbar gjennomføring.