800 flere arbeidsledige i september

Antall nordmenn uten arbeid økte med 800 i september. 74.100 personer er nå helt uten arbeid, viser de siste Nav-tallene.

– Økningen i arbeidsledigheten må sees i sammenheng med nedgangen i antall deltakere i arbeidsmarkedstiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.

For ser man på summen av antall helt arbeidsledige og deltakere på tiltak har det vært en nedgang på 700 personer til knappe 86.700 fra august til september, viser de sesongjusterte tallene.

– Stabilt

Også arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) peker på at den siste økningen i arbeidsledigheten kan ses i sammenheng med at antall deltakere på tiltak er færre enn planlagt.

– Dette venter jeg at Nav følger opp videre. Det er fortsatt stor grad av stabilitet på arbeidsmarkedet, selv om ledigheten har økt noe den siste tiden. Hovedbildet er at det går bra i Norge, sier Eriksson.

Navs oversikt viser at ledigheten økte mest innen ingeniør-, IKT- og industrifag. Bare innenfor undervisning og blant folk uten registrert yrkesbakgrunn falt arbeidsledigheten i løpet av september.

Rogaland og Østfold

Ledigheten økte mest i Rogaland og Østfold, mens den gikk mest ned i Sogn og Fjordane og Finnmark.

Navs oversikt, som ikke er sesongjustert, viser at det er blitt 4.600 flere helt arbeidsledige siden september i fjor. Ledigheten ligger nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent på samme tid i fjor.

I Østfold er ledigheten høyest, med 3,7 prosent, tett fulgt av Oslo med 3,6 prosent. I hovedstaden har ledigheten økt med 654 til 12.829 personer det siste året, en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor.

– Positiv overraskelse

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ser likevel positivt på tallene. Hun peker på at ledighetsraten – antall registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken – tross alt har falt med to tideler til 2,7 prosent.

Dette var en tidel lavere enn analytikerne hadde beregnet, det såkalte konsensusestimatet, og slik sett en svakt positiv overraskelse, sier Haugland.

Hun peker på at nedgangen i tiltakene skyldes at det i statsbudsjettet for 2014 ble vedtatt å redusere antall tiltaksplasser med 2.000, for så å øke antall tiltaksplasser til personer med nedsatt arbeidsevne tilsvarende.

Ifølge Haugland har vi et fortsatt stabilt arbeidsmarked, men hun peker på at nyhetsbildet domineres av nedbemanning i oljerelaterte næringer, en nedgang som ikke vises i statistikken.

– Politikk

Seniorøkonom Eric Bruce i Nordea Markets mener på sin side at økningen i ledigheten blant industriarbeidere og ingeniører kan være et tegn på at nedgangen i oljerelaterte sektorer har virket inn på tallene.

– Vi tror denne effekten vil øke det kommende året og ser for oss en noe høyere ledighet, sier Bruce.

Norges Bank tar ikke med personer på tiltak i sine vurderinger av ledigheten, og utviklingen er dermed i tråd med sentralbankens utsikter for arbeidsmarkedet. Det mener Bruce er galt.

– At arbeidsledighet utenom dem på tiltak nå viser en økning, er et resultat av regjeringens politikk og ikke et forringet arbeidsmarked, understreker han.

Også Haugland venter lavere vekst og dermed også høyere ledighet enn Norges Bank neste år.

– Likevel tror vi at sentralbanken unngår å kutte renten, ettersom vi også venter at kronen vil svekke seg det nærmeste året, sier hun.