57 mill til forebyggende hastetiltak etter flommer

Høsten 2005 og vinteren 2006 ble Vestlandet og Trøndelag rammet av skadeflommer. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 57 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett til forebyggende sikringstiltak og opprustning av hydrologiske målestasjoner langs de rammede vassdragene.

- Sikkerhet for liv, helse og viktig infrastruktur langs landets vassdrag prioriteres høyt av regjeringen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Dette er samtidig med på å sikre bosettingen i distriktene. Det er avgjørende at Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid med gjennomføringen av fysiske sikringstiltak langs de flomrammede vassdragene, fra Rogaland i sør til Nord-Trøndelag i nord, gjennomføres uten opphold. Derfor styrkes nå NVEs budsjett med 55 millioner kroner til gjennomføringen av sikringstiltak, og med 2 millioner kroner til erstatning og forbedring av hydrologiske målestasjoner. Eksisterende sikringsanlegg bidro sterkt til at flommene høsten 2005 og vinteren 2006 ikke forårsaket enda større skade. Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil bli fordelt på både nye permanente anlegg og reparasjon av eldre sikringsanlegg i de flomrammede vassdragene i vestlandsfylkene og i Trøndelag. I tillegg til flomsikringstiltakene styrkes NVEs miljø- og sikkerhetstilsyn av nye småkraftverk og eldre dammer med 1,4 millioner kroner.