46 millioner til universelt utformet kollektivtransport

- For at flere skal benytte seg av kollektivtransporten, er det viktig å legge til rette for at flest mulig kan bruke den.

- Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken, spesielt for reisende med nedsatt funksjonsevne. Jo flere som kan benytte kollektivtransporten, desto bedre er det også for miljøet, sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet fordeler 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013.

Enkle og effektive løsninger på strekninger, knutepunkter og bussholdeplasser med mye trafikk, prioriteres. Eksempler på tiltak som får støtte i 2013, er:

- Planlegging og oppgradering av bussholdeplasser til universell utforming.

- Utbedring av avstand mellom tog og plattformer på T-banestasjoner

Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak for oppgradering av infrastrukturen i kollektivtransportsystemet. Tiltakene skal støtte opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for universell utforming av hele reisekjeden. Ordningen administreres av Statens vegvesen og det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten.